พิมพ์

Mr.VARIN  UTAKRIT 

ผู้อำนวยการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

E-Mail : 


อำนาจหน้าที่

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

ส่วนแผนงานและมาตรฐาน  

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล  

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล  

ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 

 

ส่วนการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน 

 

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

ส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป  

ส่วนบริหารพัสดุ 

หมวด: ข้อมูลองค์กร