พิมพ์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานเงินเดือน

งานบาเหน็จบานาญกรมทางหลวง

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารและการจองห้องประชุม

ระบบติดตามการดำเนินงาน

ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้า

ระบบบริการขออนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวง (e-services)

ระบบรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย (helpdesk)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบจัดเก็บเอกสาร

เอกสารเผยแพร่

ระบบเว็บไซต์ภายใน (DOH Intranet)

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ระบบงานงบประมาณกรมทางหลวง

ระบบบริหารงานฝึกอบรม

e-Learning

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล