ด้วยกองฝึกอบรมจะดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างโดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานอำนวยความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถในงานอำนวยความปลอดภัยด้านการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมทางหลวง คลิกที่เมนู e-Learning (ขั้นตอนตามภาพประกอบ)