กำหนดการโครงการลดสภาวะการเสียวฟันและดูแลสุขภาพในช่องปาก วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์ปฏิบัติธรรม กรมทางหลวง

08.00-09.00 น. – ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. – กล่าวรายงานโดย น.ส.วรรณี  ตรีศิลสัตย์ หัวหน้างานทันตกรรม

09.15-09.30 น. – กล่าวเปิดงานโดย นายเทพฤทฺธิ์  แก้วบุญมี เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

09.30-10.30 น. – การบรรยาย เรื่อง "ลดสภาวะการเสียวฟันและดูแลสุขภาพในช่องปาก"  โดย ทพญ.จารุณี  จันทนวรางกูร

10.30-11.00 น.  – แบ่งกลุ่มทันตศึกษา

                            กลุ่มที่ 1 เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟันและการใช้แปรงซอกฟัน  โดย เจ้าหน้าที่ห้องทันตกรรม

                            กลุ่มที่ 2 การดูแลรักษาฟันปลอม  โดย น.ส.ศรัณย์พร  พุ่มพวง  Dental Detailer

11.00-11.30 น. – ตอบคำถาม-รับรางวัล

11.30-12.00 น. – ส่งแบบสอบถาม พร้อมรับของที่ระลึกและอาหารว่าง