พิมพ์

 Mr.THANIN  SOMBOON

ที่ทำงาน 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0-2354-6800 โทรสาร 0-2354-6527


ประวัติ

ประวัติการศึกษา 

 

2510 - 2517 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วุฒิการศึกษา  ป.7
2518 - 2522 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วุฒิการศึกษา ม.ศ.5
2523 - 2526 UNIVERSITY OF TOLEDO U.S.A. วุฒิการศึกษา BS.CE. (วิศวกรรมโยธา) 
2527 - 2528 LAMAR UNIVERSITY วุฒิการศึกษา M.ENG (วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์ทำงาน 

 

16 กรกฎาคม 2529 

วิศวกรโยธา 3  สำนักแผนและโครงการทางหลวง

1 มีนาคม 2530 

วิศวกรโยธา 4  สำนักแผนและโครงการทางหลวง        

15 กันยายน 2531 

วิศวกรโยธา 4 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

1 มีนาคม 2533 

วิศวกรโยธา 5 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

30 กรกฎาคม 2536 

วิศวกรโยธา 6ว. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

12 มกราคม 2539 

วิศวกรโยธา 7วช. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง

1 ตุลาคม 2541

วิศวกรโยธา 8วช. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง

18 ธันวาคม 2544

วิศวกรโยธา 8วช. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 

2 ตุลาคม  2545

นายช่างโยธา 8 แขวงการทางพะเยาที่ 2 (เชียงคำ) 

4 ธันวาคม 2546

นายช่างโยธา 8 แขวงการทางเชียงราย 

2 ตุลาคม 2549 

นายช่างโยธา 8 สำนักทางหลวงที่ 2

10 เมษายน 2550 

วิศวกรวิชาชีพ 9วช. สำนักทางหลวงที่ 2

24 ตุลาคม 2551 

วิศวกรวิชาชีพ 9วช. ศูนย์สร้างทางตาก 

29 ธันวาคม 2552  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรโยธา) สำนักทางหลวงที่ 11 
1 มีนาคม 2555  รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง 
6 กุมภาพันธ์ 2558  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง 
ปัจจุบัน  อธิบดีกรมทางหลวง