พิมพ์

Mr.Tawee Gasisam-ang  

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร


ประวัติการรับราชการ

15 กรกฎาคม 2526  วิศวกรโยธา 3 กองวางแผน 
1 ตุลาคม 2529  วิศวกรโยธา 4 กองวางแผน 
1 ตุลาคม 2531  วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย 
1 พฤศจิกายน 2533  วิศวกรโยธา 5 กองวิเคราะห์และวิจัย 
23 พฤษภาคม 2540  วิศวกรโยธา 6ว. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 
1 ตุลาคม 2541  วิศวกรโยธา 7วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 
1 ตุลาคม 2545  วิศวกรโยธา 8วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 
21 มกราคม 2547  วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 5 
2 ตุลาคม 2549  นายช่างแขวงการทาง แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 
11 ธันวาคม 2551  ผู้อำนวยการแขวงการทาง แขวงการทางชัยภูมิ 
28 มิถุนายน 2553  รองผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 8 

12 มิถุนายน 2555 

ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงตาก 

11 ตุลาคม 2556  ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 6 
11 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย 
6 กันยายน 2559  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง