Mr.KAMOL  MANTHAM  

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน


ประวัติการรับราชการ

23 มี.ค. 2550 - 18 ต.ค. 2550

รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

19 ต.ค. 2550 - 28 ธ.ค. 2552

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

29 ธ.ค. 2552 - 23 เม.ย. 2556

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

24 เม.ย. 2556 - 5 ก.พ. 2558

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)

6 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง