ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

งานธุรการ 

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของหน่วยงาน 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 

 • ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 • วางแผนการตรวจสอบประจำปีตามผลการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  
 • วางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ โดยดำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และการจัดสรรทรัพยากร  
 • สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  
 • ตรวจสอบด้านงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระบบมุ่งเน้นผลงาน  
 • ตรวจสอบงานบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างตามระบบ GFMIS ให้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา  
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด   
 • ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อให้คำ แนะนำในกรณีมีปัญหา   
 • สอบทานข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการตรวจสอบของทีมงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา  แจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหา 
 • จัดทำคู่มือการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1   

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2  

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง