พิมพ์

Miss. DUSSANEE  NIRASPHAI

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง  โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง   โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้