พิมพ์

Mr.PUNYA  CHUPANIT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

อำนาจหน้าที่

- ศึกษา และพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ และโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ

-ประสาน จัดทำ และให้ความร่วมมือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ

-ดำเนิน การวางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ และรายงานผลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับแหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

  

ส่วนบริหาร 

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ และสัญญาของหน่วยงาน

-รวบรวม ติดตาม รายงานและให้ข้อมูลต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี 

- วางแผนและดำเนินงานด้านงบประมาณเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 

- บริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ  

- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 

- ดำเนินการจ่ายเงินส่วนเงินกู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จัดทำบัญชีและรายงานการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ  

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลุ่มงานความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ 

- ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบายความสัมพันธ์ทวิภาคี พหุภาคี รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบ การเจรจาระหว่างประเทศ    

- ดำเนินการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอความเห็นตามความเหมาะสม   

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านทางหลวง ระหว่างประเทศเพื่อรับและให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน  ส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศ  

- จัดทำแผนการให้และการรับความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างประเทศ  

- จัดทำแผนปฎิบัติการโครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ  

- ประสานงาน แหล่งเงินทุน ทั้งเงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทั้งใน และนอกประเทศ   

- ศึกษาความเหมาะสม กำกับการศึกษา โครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ 

 

กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ   

 - วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ   

 - วางแผนสรรหาบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้าง  

 - ดำเนินการบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไขของสัญญาและสอดคล้องกับ ระเบียบแบบแผน  

 - ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ  

 - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบนานาชาติ  

 - ติดตามตรวจสอบสัญญาจ้างที่ปรึกษาและ / หรือผู้รับเหมาโดยวิธีนานาชาติ  

 - อำนวยการและประสานงานโครงการเงินช่วยเหลือ  

 - ให้ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างๆ  

 - ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้วยเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญา 

 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  

 - ดำเนินการและประสานงานด้านการแปลเอกสารต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ระหว่างประเทศ   

 - ดำเนินการจัดประชุมเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  

 - จัดทำแผนการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ  

 - สนับสนุนงานบริหารโครงการในส่วนของการประสานงานต่างประเทศ  

 - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่เลขานุการคณะกรรมการจัดจ้างวิศวกร ที่ปรึกษาตาม 

   โครงการเงินกู้ในการจัดทำเอกสารการประชุมและการร่างโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 - สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษและงานประชุมอื่นๆ  

 - รวบรวมและจัดทำประมวลคำศัพท์ด้านงานวิศวกรรมโยธาและงานอื่นๆ ของกรมทางหลวง