Mr.PUBANAI  PAIBOONSIN

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล

e-mail: Trass_5doh.go.th

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและพัฒนามาตรฐานข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานของวิศวกรรมงานทาง รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 • ศึกษาและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้รับจ้าง รวมทั้งกำกับ ดูแลและส่งเสริมศักยภาพผู้รับจ้าง 
 • ประเมินคุณภาพผลงานทางวิศวกรรมงานทาง 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนบริหาร 

 • รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา 
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด 

 • กำกับ ดูแล บริหารจัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานวิธีการก่อสร้างและการควบคุมงาน มาตรฐานและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษา 
 • กำกับ ดูแล บริหารจัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทางและวิธีการทดสอบวัสดุงานทาง 
 • กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานงานสำรวจภูมิประเทศ งานออกแบบทาง โครงสร้างและการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 • กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ ดำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
 • ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆให้ทันสมัย โดยศึกษาข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศ 
 • กำกับ ดูแลฐานข้อมูลวัสดุงานทางและข้อมูลมาตรฐานราคางานทาง 
 • กำหนด ปรับปรุงและพัฒนาการคิดมาตรฐานราคาของวัสดุอุปกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทาง  

 

กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง 

 • กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
 • กำหนดมาตรฐานผู้รับจ้าง 
 • ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับจ้าง 
 • ดำเนินการจดทะเบียนผู้รับจ้าง การลงโทษ การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน และการพิจารณาขยายอายุสัญญา 
 • พัฒนาระบบการจ้างงานก่อสร้างทาง สะพาน งานบำรุงรักษาทางและงานอำนวยความปลอดภัย 
 • กำกับ ดูแลการดำเนินการทั้งในด้านการจดทะเบียนผู้รับจ้างและการปฏิบัติตามมาตรฐานผู้รับจ้าง  

 

กลุ่มประเมินผล 

 • กำกับ ดูแลและประเมินผลงานก่อสร้างทาง งานบูรณะและบำรุงรักษาทาง 
 • กำหนดและพัฒนา หลักเกณฑ์และคู่มือประเมินผล 
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแผนติดตามและประเมินผลหน่วยงานต่างๆ 
 • ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง สำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง 
 • วางแผนและดำเนินการจัดระบบข้อมูลรายงานประเมินผล 
 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล 
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน 
 • เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์