พิมพ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล

อำนาจหน้าที่

ส่วนบริหาร 

กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด 

 

กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง 

 

กลุ่มประเมินผล