พิมพ์

 

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


อำนาจหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน 

ฝ่ายบริหารการร่วมลงทุน 

ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

ฝ่ายบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายบริหารจัดการจราจร 

ฝ่ายตรวจสอบรายได้ 

 

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

 

ฝ่ายบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง