พิมพ์


MR. 

สำนักงานเลขานุการกรม

e-mail :


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณและอาคารสถานที่ของกรม   

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม  

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานใน หน้าที่ของกรม   

- ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม   

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

- รับผิดชอบงานสารบรรณทั้งสิ้นของกรม ได้แก่ งานรับ-ส่งหนังสือ วิทยุ ร่างโต้ตอบ (หนังสือภาษา ไทย-ภาษาอังกฤษ) 

  รวมทั้งแปลเอกสารและสรุปย่อเพื่อเสนอพิจารณาสั่งการ    

- รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสำนักงาน    

- ดำเนินการเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ตามระเบียบโดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   

- ติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามนโยบาย   

- ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับทั้งหมดของกรม   

- เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่าย ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล   

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์   

- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม กระทรวง และนโยบายรัฐบาล 

- ผลิตข่าว สื่อ  เพื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

- ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของกรมให้เกิดขึ้นต่อสาธารณชน 

- ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท้องถิ่น และสื่อมวลชน กรณีที่มีโครงการก่อสร้างทางหลวงตัดผ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชี้แจงปัญหา และตอบข้อร้องเรียนต่างๆ  ผ่านสื่อมวลชน 

- จัดนิทรรศการการประชุม วารสาร หนังสือ เผยแพร่ผลงานของกรม 

- ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานของกรมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทางหลวงและภารกิจอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกรมสู่สาธารณชนต่างๆ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 

- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรม 

- เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมงานทางและการดำเนินงานตามภารกิจของกรม 


ฝ่ายอาคารสถานที่   

- ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในบริเวณกรมทั้งหมด  

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเองและจ้างเหมาเอกชน  

- อำนวยความสะดวกในการจราจรภายในบริเวณกรม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณฯ ทั้งหมดที่อยู่ภายนอกอาคาร ทั้งด้านถนนพญาไทและถนนพระราม 6 

- ควบคุมดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ ภายนอกอาคารให้เป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข หรือการต่อเติมอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบ 

   กำหนด ตลอดจนงานบำรุงถนน, ระบายน้ำ, การประปา, ไฟ้ฟ้าแสงสว่างฯ 

- ตรวจสอบ ควบคุมความปลอดภัยภายในบริเวณกรม ด้วยกล้อง CCTV (วงจรปิด) 

- จัดทำรายชื่อผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กรมฯ และผู้อยู่เวรรักษาการณ์กรมฯ 

- จัดทำบัญชีฝากรถยนต์ราชการของทุกหน่วยงานในแต่ละวันเพื่อให้ยามรักษาการณ์ตรวจสอบ 

- พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธฺิภาพ 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ   

- รับผิดชอบงานการประชุมระดับกรมทั้งสิ้น 

- จัดหาข้อมูลในการประชุม ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ จัดทำและตรวจสอบรายงานการประชุม   

- ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง เช่น กระทู้ ญัตติ และการอภิปรายต่าง ๆ   

- เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่าย ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล 


ฝ่ายช่วยอำนวยการ   

- ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปสาระสำคัญของเรื่อง พิจารณาเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการในการอนุมัติ  อนุญาตการ ดำเนินการ 

  ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และการนำเสนอต่างๆ ให้ครบ 

  ถ้วนถูกต้องตามระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์   

- รับผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูงของกรม ในการอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน  ติดตามเร่งรัดงานตามที่ได้ 

  รับมอบหมาย    

- ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกในการติดตามเรื่อง รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในหน้าที่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง   

- ตรวจสอบข้อสั่งการของผู้บริหารก่อนส่งเรื่องออกให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อเป็นแนวทาวการเสนอเรื่อง 

- เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบประกอบการนำเสนอต่อผู้บริหาร 

- พิจารณาเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการปรับปรุงงานและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 


ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ   

- ศึกษา วินิจฉัยตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง   

- ตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินการด้านพัสดุของกรม  

- ตรวจสอบ และควบคุมการปิดประกาศการสอบราคา และการประกวดราคาต่าง ๆ   

- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   

- พิจารณาปัญหา ข้อหารือด้านพัสดุของหน่วยงานในกรม   

- รวบรวมและสรุปผลการตรวจราชการ  

- ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524  

- เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่าย ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล