Mrs.PENTHIP  JURATHAMPRADUB

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


งานธุรการ   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญาญาของกอง  

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


 กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง   

- จัดวางรูปแบบบัญชีส่วนกลางและภูมิภาค  

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพ  

- วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของรายงานตามระบบคอมพิวเตอร์  

- ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีของกรม  


ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ   

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญที่เบิกเงินทางส่วนกลาง จากเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบประมาณ 

  เงินงบกลาง เงินสวัสดิการ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินกู้จากต่างประเทศ  

- อนุมัติการเบิก-จ่าย กรณีใบสำคัญวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 


ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง  

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินบำเหน็จ และเงินบำนาญของข้าราชการส่วนกลาง  

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (ประจำ, ชั่วคราว) ในวันทำการ นอกเวลาทำการ และวันหยุดประจำสัปดาห์ 

  เงินประกันสังคม  

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยพิเศษค่าทำศพ และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย


ฝ่ายการเงิน   

- ควบคุมการเบิกเงินภายในวงเงินประจำงวด เงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี และเงินขยายเบิกเหลื่อมปี  

- จัดทำและวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย เงินกัน เงินขยาย เงินงบกลาง เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณสมทบ 

  เงินกู้ เงินนอกงบประมาณถอนคืนค่าปรับ  

- ยื่นการขออนุมัติการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีต่อกรมบัญชีกลาง  

- ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก, รับ-จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง  

- เก็บรักษาเงินตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ถือเสมือนตัวเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน  

- รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินสวัสดิการฯ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

- ควบคุมและตรวจสอบรับหลักประกันของการปลดภาระผูกพัน 

- ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานและการมอบอำนาจรับเงินต่างๆ


ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ   

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำบัญชีทะเบียน รายละเอียดงบการเงิน รายงานเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ 

  กระทรวงการคลัง  

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำบัญชี และทะเบียนรายละเอียดเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

- ควบคุมการบันทึกบัญชีเงินสดด้วยคอมพิวเตอร์  

- จัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินของส่วนกลาง ในภูมิภาค และให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง 

  กับระเบียบกระทรวงการคลัง  

- ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีในส่วนภูมิภาค 

- จัดทำสรุปผลสถิติทางการเงิน  

- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในรายงานการตรวจสอบบัญชีของกรม 

- ติดต่อ ประสานงาน และชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบภายในของกรม


ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ   

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชี ทะเบียน รายละเอียด งบการเงิน รายงานเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ 

  กระทรวงการคลัง  

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชี และทะเบียน รายละเอียดเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชี และทะเบียน รายละเอียดเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินสวัสดิการกรม เงินทุน 

  วารสาร เงินทุนวิจัยและพัฒนางานทาง และเงินพิเศษต่างๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- จัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือขออนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับผิดสัญญาต่างๆ และรายได้ ขออนุมัติยุติเรื่องเงิน 

  ชดใช้ของหลวงเสียหาย โอนขายบิล หารือปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ   

- ร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ติดตามการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน และปรับปรุงระเบียบคำสั่ง  

- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการ การโอนเงินทดลองราชการให้หน่วยงานตั้งใหม่ 

  การเพิ่มวงเงิน ทดลองราชการ  

- ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบภายใน


ฝ่ายงบประมาณ   

- ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ  

- ขออนุมัติกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ปรับแผนดำเนินงานและโอนเงินประจำงวด  

- วิเคราะห์ตรวจสอบผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สำนักงบประมาณ  

- จัดทำและบันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  

- ขออนุมัติกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันระหว่างกรมทางหลวงกับส่วนราชการอื่น  

- ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมทางหลวง 

  สำนักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลาง 


ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ   

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และเตรียมคำชี้แจงการขอตั้ง 

  งบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำหนังสือรหัสงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

- วิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน  

- วิเคราะห์และตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน งบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

- รวบรวมข้อมูล จัดทำการจำแนกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกออกเป็นส่วนกลางและรายจังหวัด ตามแบบ 

  การใช้จ่ายเงิน  

- จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน  

- จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- รวบรวมข้อมูล จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายในการเจราจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ