พิมพ์

Mrs.SIRIPORN  THIENDUM  

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งาน เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของกรม 

- ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของกรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

- ปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


ส่วนบริหาร   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของหน่วยงาน 

- รวบรวม ติดตาม รายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 

- ติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มคดี   

- พิจารณา และดำเนินคดี และแก้ต่างคดีทางเพ่งที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 

- พิจารณา และดำเนินการในทางคดีอาญาที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นในชั้นพนักงานสอบสวน และในชั้นแก้ต่างคดี กับพนักงานอัยการ 

- พิจารณา วินิจฉัย ตีความ และให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองที่เกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม 

- พิจารณา และดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

- พิจารณา ตรวจสอบ และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม  


กลุ่มกฎหมายเวนคืนและที่ดิน   

- ยกร่าง พ.ร.บ. พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายทางหลวง 

- พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

- พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมายทางหลวง 

- พิจารณา ดำเนินคดีและแก้ต่างคดีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในศาลยุติธรรมและ ศาลปกครอง


กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป      

- พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญาของกรม และกฎหมาย ทางหลวง กฎหมายทางหลวงสัมปทาน กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน 

- ดำเนินการในทางคดีในศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่มีมูลคดีเกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง และกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งนิติกรรม สัญญาของกรม 

- พิจารณา และดำเนินการใมาตรการทางปกครองต่อบุคคลที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง 

- พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติราชการ แก่หน่วยงานในกรม ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ 

  ทางปกครองและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางข่าวสารของทางราชการและกฎหมายอื่นๆ


กลุ่มงานสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี 

- พิจารณาและดำเนินการในชั้นบังคับคดีในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

- ดำเนินการสืบหลักทรัพย์ในคดีที่กรมเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และเป็นผู้แทนกรมในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาและในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษารวมทั้งรายงานกระทรวงการคลัง 

- พิจารณาและดำเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา และเป็นผู้แทนกรมในการประสานงานกับเจ้าพนักงาน บังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ในการบังคับคดี 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา วินิจฉัยหรือตีความปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี และกฎหมายล้มละลาย 

- ดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


กลุ่มพัฒนากฎหมาย 

- ศึกษา วิจัย พัฒนาแลัจัดทำร่างกฎหมายทางหลวง กฎหมายทางหลวงสัมปทาน กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

- จัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงของกรมในด้านกฎหมายและกำกับ ติดตามตรวจสอบ ซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ 

- จัดทำและพัฒนาระบบ กำกับ ควบคุม ดูแล การบังคับใช้กฎหมายทางหลวง 

- จัดทำและพัฒนาระบบการดำเนินการด้านกฎหมายของกรมอย่างต่อเนื่อง