Mr.PHANSAK  SATTAYHATEWA

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อำนาจหน้าที่

- ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานทาง 

- ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ส่วนบริหาร   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ 

- ติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


ส่วนวิศวกรรมออกแบบ และงานระบบความปลอดภัย    

- ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนจากสาเหตุทางด้านวิศวกรรม และศึกษาหามาตรการแก้ไข 

- ศึกษาหาวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลจราจรที่เป็นประโยชน์ในเชิงการออกแบบทางและ โครงสร้างทาง 

- ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ คาดการณ์ปริมาณการจราจรเพื่อใช้ในการออกแบบทาง 

- ศึกษาถึง Surface Characteristics ของผิวทางที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไขตามมาตรฐานสากล 

- ศึกษาถึง Traffic Characteristics ที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบของทางแยกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร 

- ศึกษาเรื่องน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกในประเทศ  


กลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างถนน   

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพวัสดุผิวทางให้ มีความแข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 

- ศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้งานใหม่ในการก่อสร้างผิวทาง 

- ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุผิวทาง ที่มีคุณภาพหรือช่วยปรับปรุงคุณภาพของวัสดุผิวทาง  เช่น ยางพารา 

- ศึกษาวิจัย พัฒนาปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตให้มีคุณภาพการใช้งานสูงขึ้น 

- วิจัยเปรียบเทียบผลจากการนำวัสดุปรับปรุงคุณภาพต่างๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างชั้นทางได้อย่างเหมาะสม 

  กับปริมาณการจราจรและ น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเลือกใช้วัสดุปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมในแต่ละ ท้องที่ 

- วิจัยผลกระทบของความเสียหายของถนนที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน 

- วิจัยและพัฒนาการออกแบบถนนตามแนวทางวิธีวิเคราะห์ (Analytical Design) ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย 

- วิจัยหาค่า Truck Factor ในทางหลวงสายต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงสร้างถนน   


ฝ่ายเอกสารทางหลวง   

- เป็นแหล่งเก็บรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลและผลของการวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรภายในกรม 

  หน่วยงานอื่นและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อใช้อ้างอิงโดยจัดทำลักษณะฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศในการสืบค้น 

  เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเพิ่ม 

  ศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูล ในงานวิจัย 

- พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ GIS ทำให้ตรวจสอบข้อมูลของถนนสายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  


ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี  

- วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพดินใต้คันทาง ดินอ่อน ดินที่มีปัญหาต่อเสถียรภาพและการทรุดตัว งานกำแพงกันดินที่ใช้ 

  ในการขุดลึก กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม งานเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มพืด งาน Jet Grouting และงานอุโมงค์ใต้ดิน 

  งานวิเคราะห์ปัญหาพิบัติของคันทางทั่วไปเนื่องจากน้ำใต้ดิน 

- ศึกษาและ เปรียบเทียบเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงนำเสนอเทคนิควิธีการที่ทันสมัย ประหยัด พร้อมทั้งรวบรวมและจัดทำ 

  ฐานข้อมูลชั้นดินอ่อนรอบกรุงเทพและปริมณฑล 

- ศึกษาพฤติกรรมของคันทางที่มีการปรับปรุง คุณภาพดินใต้คันทางในระยะยาว 

- งานวิเคราะห์ และวิจัยความพิบัติของคันทางเนื่องจากการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของ เชิงลาด (Slide and Erosion) 

  ความเสียหายของถนนที่ผ่านภูเขา 

- ศึกษาผลกระทบ จากน้ำใต้ดินและผิวดิน วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมกำลังดินโดยวัสดุเสริมแรง การก่อสร้าง 

  อุโมงค์ผ่านเขา การใช้หญ้าแฝกในลาดคันทาง การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ การพัฒนางานตัดลึก ถมสูง การปรับปรุง 

  การวิเคราะห์เสถียรภาพเนื่องจากสภาพ ทางธรณีวิทยา 

- ดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน หิน ในสนามและห้องปฏิบัติการ พัฒนาและปรับปรุงงานออกแบบที่ประสบสภาพธรณีวิทยา 

  ที่ยุ่งยากซับซ้อน 


ส่วนบำรุงทาง   

- ศึกษา วิจัยสาเหตุของความเสียหายของผิวจราจร 

- ศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความชำรุดเสียหายของทางเชิงวิศวกรรมและสถิติ 

- ศึกษาวิจัย การคาดการณ์รอยแตกวิกฤติและความสม่ำเสมอของผิวทางวิกฤติ (Critical Cracking และ Critical Roughness) 

- ศึกษาวิจัย และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานบำรุงทางสำหรับประเทศไทย 


ส่วนวางแผนและสิ่งแวดล้อม    

- วิจัย และพัฒนาโครงข่ายถนนที่เหมาะสมสำหรับทางหลวง 

- วิจัยและ พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวง 

- ศึกษาวิจัย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านการจราจรและด้านผู้ใช้ทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและสิ่งแวดล้อม 

- ศึกษาวิจัย พัฒนากระบวนการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนทางหลวงของประเทศ 

- ศึกษารูปแบบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลจากการ ก่อสร้างถนน 

- ศึกษาวิเคราะห์เชิง B/C Analysis ของถนนที่มีรูปแบบและโครงสร้างต่างกัน  


ส่วนพัฒนาระบบและฐานข้อมูลวิจัย 

- กำหนดทิศทางแผนงานวิจัยของกรมทางหลวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนางานวิจัยของประเทศ 

  และความต้องการของกรมทางหลวง 

- ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนางานทางร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดทำ พัฒนา และบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับระบบ GIS ทำให้ตรวจสอบข้อมูล 

  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

- ดำเนินการวิเคราะห์ทดลองวัสดุหรือที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมการทาง ทั้งในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการ 

  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางเพื่อใช้ในงานวิจัย 

- ศึกษาและวิจัยพัฒนางานทางวิศวกรรมการทาง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมปฐพี 

  และรากฐานวัสดุศาสตร์ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ