พิมพ์

 

Mr. Prabpal Loweera

ผู้อำนวยการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบ และพิจารณาเสนอการจัดตั้งด่าน 

  ชั่งน้ำหนักในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทันสมัย 

  และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

- วางแผน ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามเป้าหมายและ หลักวิชาการ  

- ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของ สำนักทางหลวง 

  กองตำรวจทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง หมวดการทางและด่าน  ชั่งน้ำหนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 

  หลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัดมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

- เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื่อมโยงในการบริหาร กำกับและควบคุมการดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ทั่วประเทศของ 

  กรมทางหลวงและกำหนดนโยบายเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์  ประชาสัมพันธ์และ ปลูกจิตสำนึกในการบรรทุก 

  น้ำหนักให้ถูกต้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา  

- รวบรวมติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ   

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มแผนงานและมาตราฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  

- ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจัดตั้ง ยุบ เลิก ด่านชั่งน้ำหนักให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติ ครม. และ กรม  

- จัดทำแผนของบประมาณประจำปีของสำนักงาน  

- ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและข้อกำหนดแผนการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เพื่อกำหนดแผนการบริหารมาตรการและ 

  แนวทางในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ รวมทั้งผลกระทบของการกำหนดมาตรฐาน มาตรการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 

  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

- พิจารณากำหนดราคากลางเอกชนที่จะเข้ามาบริหารงานด่านหรือ งานก่อสร้างเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยาน พาหนะทั่วประเทศ 


จัดทำแผนงานบำรุงรักษาด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ   

- ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนัก  

- ประเมินสภาพทางหลวงก่อนและหลังการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศ  

- รวบรวมข้อมูลและประมวลผลทางด้านสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะทั้งสิ้น  

- ควบคุมดูแลระบบจัดการฐานข้อมูลการชั่งน้ำหนักและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 


กลุ่มบริหารดำเนินงาน    

- วางแผน ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามแผน   

- ตรวจสอบแผนดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของสำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง หมวดการทางและ 

  ด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ  

- ควบคุม ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหาขัดข้องในการดำเนินงานชั่งน้ำหนักทั่วประทศ  

- ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกในการใช้ทางหลวงให้ถูกต้อง 


กลุ่มตรวจสอบและควบคุมด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ   

- วางแผนดำเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ 

  (Spot Check) เพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- ตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด  

- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักและยานพาหนะ 


ศูนย์บัญชาการเครือข่ายด่านชั่งน้ำหนัก   

- กำกับ ดูแล ควบคุมเครือข่ายเชื่องโยงในการบริหารและการควบคุมการดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนัก ทั่วประเทศ