พิมพ์

Mr.SUJIN  MUNGNIMIT  

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- วางแผน สำรวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง   

- ศึกษา พัฒนา จัดทำมาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจรที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง  

- ให้คำปรึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอำนวยความปลอดภัย 

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


ส่วนบริหาร  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ 

- ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง 

- สำรวจข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ 

- ให้คำปรึกษา และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจรและขนส่ง 


กลุ่มสถิติสารสนเทศ   

- ศึกษา วางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยี 

  สมัยใหม่ให้ข้อมูล มีความถูกต้องและทันเหตุการณ์   

- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานสำหรับการดำเนินการอำนวยความปลอดภัย   

- จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการประสานงานองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 

  ภาคเอกชนด้าน ความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety  Partnership : GRPS) ทั้งในและต่างประเทศ  

- ศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

- จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

- เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านการจราจรและ อุบัติเหตุ   

- ให้คำปรึกษา ดำเนินงานด้านสถิติวิจัย  


กลุ่มศึกษาวางแผน   

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย   

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรและระบบอำนวยความ ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ   

- ศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ รวมทั้งศึกษา พฤติกรรมผู้ใช้ทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์และมาตรการแก้ไข  

- ศึกษาผลกระทบอันเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาทางหลวง (Roadside Environment Impacts) เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข 

  ปัญหาด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนและสังคมโดยรวม   

- จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

- ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อปรับกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 

- ประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  

- ให้คำปรึกษา ดำเนินการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  


กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย   

- ศึกษา กำหนดวิธีการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบความ ปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการ ก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทาง   

- จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวงให้สอดคล้องกับการ พัฒนาของประเทศ 

  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ   

- ประสานความร่วมมือกับสถาบันด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและ พัฒนา ความรู้ทางวิชาการ  

- ให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการจราจร  


กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย   

- ศึกษาพัฒนา กำหนดมาตรฐาน ออกแบบ อุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล   

- จัดทำคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องหมายควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย   

- ให้คำปรึกษา ดำเนินการออกแบบอุปกรณ์ควบคุม การจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย