พิมพ์

Mr.PARINYA  SAENGSUWAN

รก.วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


ประวัติการรับราชการ

3 ตุลาคม  2531

 วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 สิงหาคม  2533

 วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 ธันวาคม  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 19 กันยายน  2538

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักก่อสร้างทางที่ 4

 26 มีนาคม  2541

 วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 

 18 กันยายน  2541          

 วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม

7 สิงหาคม  2543

 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักก่อสร้างทางที่ 2

11 เมษายน  2550

 วิศวกรวิชาชีพ 9วช. สำนักก่อสร้างทางที่ 2                        

11 ธันวาคม  2551

 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ

15 ธันวาคม  2553

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3

 6 ธันวาคม  2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง