ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

e-mail : 


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  


งานธุรการ   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ   

งานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี และแผนรายประจำปี

- กำหนดแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

- จัดทำแผนและบริหารจัดสรรทุนการศึกษา / อบรมข้าราชการกรมทางหลวง

- ควบคุมงบประมาณการดำเนินการในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนและโครงการนอกแผน

- ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับงานแผนตามที่ได้รับมอยหมาย

งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน

- ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบเพื่อพัฒนามาตรฐานงานฝึกอบรม

- บริหารระบบงานต่างๆ ภายในกองฝึกอบรม - บริหารระบบข้อมูลสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ติดตามข้อมูลการพัฒนาองค์กรและรายงานผลตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการวางระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

- ออกแบบพัฒนาหลักสูตร (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง

- ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ

- ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในของกองฝึกอบรม

- ติดตาม / วิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ(Competency Gap)

- การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผล และการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อนำไปจัดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาองค์รในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การรวบรวมสรุปผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวง


กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลักและสายงาน สนับสนุน

- พัฒนาความรู้ ความความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติด้านการบริหาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสายงานสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

- ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีของรัฐ

- ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุและยานพาหนะของศูนย์

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเลี้ยง ตลอดจนห้องพักทั้งที่เป็นโครงการของกรม และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

- ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และบริเวณภายใน


  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร     

- แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและจัดทำความต้องการขอรับทุนการศึกษา

- แนะแนวการศึกษาและขออนุมัติลาศึกษาต่อในและต่างประเทศ

- ติดตามรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ

- ส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและต่างประเทศ

- เสนอแนวทางการบริหารจักการความรู้ของกรมและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ(KM)

- กำหนดแนวทางให้คำปรึกษาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (LO) ของทุกหน่วยงานภายในกรม

- ดำเนินการโครงการประชุม สัมมนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

- ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้


กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น E-Learning CD-Rom

- ดำเนินการพัฒนาทรพยากรบุคคลในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning การใช้ชุดการเรียนรู้

- ติดตามประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่นำมาใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรม

- ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ - ดำเนินการเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม ได้แก่ ออกแบบ ผลิตติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้ายนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อต่างๆ รวมทั้งออกแบบจัดทำผังที่นั่งการอบรม/สถานที่

- ควบคุม ดูแล จัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง   

- ศึกษาความต้องการ แสวงหาความร่วมมือ และกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านงานทางในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินส่งเสริม เผยแพ่องค์ความรู้และวิชาชีพด้านงานทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ประสานให้ความช่วยเหลือการจัดอบรม/ประชุม/เผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- บริหารดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานทางเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

- เผยแพร่องค์คความรู้ด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อให้บริการที่ดี และสร้างความร่วมมือในสังคม เพื่อประสิทธิภาพงานทาง

- ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

- ติดตามผลการดำเนินการโครงการ