ระเบียบ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งสายงาน

download

นายสยาม สุขจันทร์ วิศวกรโยธา

download

นายเพิ่มวุฒิฯ นายทรงฤทธิ์ฯ

วิศวกรโยธา

download

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งสายงาน

download

 นายตะวันฯ
 นายอาทิตย์ฯ
 นายธนพลฯ

วิศวกรโยธา  download
 นายวุฒิพงษ์  ธรรมศรี วิศวกรโยธา  download
 นายกฤษณะ  เพ็ญสมบูรณ์ วิศวกรโยธา  download
 นายสรวิชญ์  เย่าตัก เศรษฐกร  download
 น.ส.สมใจ เกตุน้อย นักจัดการงานทั่วไป  download
 นายยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ นักธรณีวิทยา  download
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 
     
     

              

หลักการสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับสัมปทาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับสัมปทาน และการให้สัมปทานในการสร้าง หรือบำรุงทาง พ.ศ. .... 


1. ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับสัมปทาน
(1) มีฐานะการเงินมั่นคง
(2) มีความสามารถที่จะดำเนินการตามคำขอรับสัมปทานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
(3) มีบุคลากร ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะขอรับสัมปทาน
  ในกรณีที่บุคคลหลายรายร่วมกันยื่นคำขอรับสัมปทานบุคคลเหล่านั้นเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง

 
2. ข้อกำหนดหลักฐานประกอบคำขอรับสัมปทาน 
1. หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีหนังสือ
  รับรองของสถานฑูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  หรือของโนตารีปับลิคหรือ ของบุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิค
 
2. หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
  ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
3. ผู้ยื่นคำขอรับสัมปทานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
  หากเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันรัฐบาลของผู้ยื่นคำขอรับสัมปทาน
  ต้องมีหนังสือแสดงการสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
4. หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการตามคำขอรับ
  สัมปทานได้
5. หลักฐานแสดงว่าบุคลากร บุคลากรหลักที่จะดำเนินการตามที่ขอรับสัมปทานมีประสบการณ์ ความรู้ 
  ความสามารถ ความเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอกับงานที่จะขอรับสัมปทาน
 
6. หลักฐานแสดงว่ามีผลงานและประสบการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกับงานตามสัมปทานโดยต้องมีราย
  ละเอียดเกี่ยวกับผลงานและวงเงินที่เคยดำเนินการมาแล้วตามที่กำหนดโดยมีบุคคลที่เชื่อถือได้
  รับรองเป็นหนังสือว่าเป็นความจริง ทั้งนี้ ผู้ซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ในกลุ่มต้องมี
  บทบาทสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าว
 
7. หลักฐานแสดงแผนทางธุรกิจเป็นข้อเสนอทางการเงินของสัมปทาน เช่น
  (ก) การคาดคะเนทางการเงินโดยแสดงงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล
  (ข) อัตราส่วนทางการเงินตามที่หน่วยงานเจ้าของสัมปทานกำหนด เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการดำเนินการ อัตราส่วนความสามารถทำกำไร
  (ค) ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน
  (ง) การจัดหาเงินทุน
8. หลักฐานแสดงแผนการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่จะเสนอให้แก่รัฐ ทั้งในรูปการเงินและผล
  ประโยชน์อื่นๆ โดยชัดเจน 
3. ข้อกำหนดข้อเสนอของโครงการก่อสร้างหรือบำรุงรักษาทาง 
1. ข้อเสนอการดำเนินการทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
  (ก) การศึกษาและวิเคราะห์การจราจรในปัจจุบันและอนาคตของเส้นทางที่ขอรับสัมปทานและเส้นทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (ข) การศึกษาผลกระทบต่อระบบการจราจรส่วนรวม
  (ค) การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือตามที่กรมทางหลวงจะกำหนด
  (ง) การจัดระบบระบายน้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
  (จ) รูปแบบและแนวของทางหลวงสัมปทาน
  (ฉ) อุปกรณ์ควบคุมการจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. ข้อเสนอทางด้านเทคนิคการก่อสร้างหรือการบำรุงรักษาทางและการจัดการจราจรระหว่างการ
  ดำเนินงานก่อสร้างหรือบำรุงรักษาทางแล้วแต่กรณี
 
3. ข้อเสนอทางด้านการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
  (ก) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน
  (ข) แหล่งเงินทุน
  (ค) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุน
  (ง) แผนการลงทุน
  (จ) แผนการบริหารการเงินของโครงการ
4. ข้อเสนอทางด้านการบริหารโครงการ
5. อัตราและวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางรวมทั้งการเพิ่มหรือลดของอัตราค่าผ่านทาง
6. อายุสัมปทานและการส่งมอบทางหลวงสัมปทานให้แก่กรมทางหลวง
7. ข้อเสนอที่เกี่ยวกับ
  (ก) ผลประโยชน์ที่จะให้แก่รัฐ
  (ข) ระยะเวลาของสัมปทาน
  (ค) ภาษี
  (ง) หลักประกันสัญญาโดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกันสัญญา
  (จ) เหตุสุดวิสัย
  (ฉ) สกุลเงิน
  (ช) กฎหมายที่จะใช้บังคับ
  (ซ) การระงับข้อพิพาท
  (ฌ) ภาษาของสัมปทานที่จะใช้
  (9) ข้อเสนออื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัมปทาน
4. ข้อกำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัมปทาน ตามที่กรมทางหลวงกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
   
5. ข้อกำหนดลักษณะของทางที่มีขนาดเล็ก และการต่อเติมโครงการเดิมที่การให้สัมปทานในการสร้างหรือ
  บำรุงรักษาทางไม่ต้องออกประกาศเชิญชวน
(1) การสร้างหรือบำรุงรักษาทางที่มีวงเงินลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท หรือมีระยะทางไม่เกิน 
  10 กิโลเมตร
(2) การสร้างหรือบำรุงรักษาทางที่เป็นการต่อเติมหรือต่อเนื่องกับโครงการเดิม อันไม่อาจแยกหรือ
  ไม่เหมาะสมที่จะแยกออกจากโครงการเดิม และมีวงเงินลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของโครงการเดิม
   
พ.ร.บ.ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 มาตรา 7
  “ในกรณีที่รัฐประสงค์จะให้สัมปทานในการสร้างหรือบำรุงรักษาทางสายใดให้อธิบดีออกประกาศเชิญชวน
ให้มีการยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดการให้สัมปทานในการสร้างหรือบำรุงรักษาทางที่มี
ขนาดเล็กหรือเป็นการต่อเติมโครงการเดิมตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวงจะดำเนินการโดยไม่ต้องออกประกาศ
เชิญชวนตามวรรคหนึ่งก็ได้
  การยื่นคำขอรับสัมปทานและการให้สัมปทาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวงผู้ยื่นคำขอรับสัมปทานต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”