โครงการทางหลวง

ความเป็นมา

IMT-GT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือ ขอบเขตการดำเนินงาน และสาขาความร่วมมือหลัก ปัจจุบันนี้ได้มีการขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ อาเจห์ สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ เรียว เรียวไอแลนด์ จัมบี เบงกูลู บังกา-เบลิตุง และลัมปุง สำหรับประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 8 รัฐ ได้แก่ ปีนัง เคดาห์ เปรัก เปอร์ลิส กลันตัน สลังงอร์ มะละกา และเนกรีเซมบิลัน และได้แบ่งแนวระเบียงเศรษฐกิจออกเป็น 5 แนว โดยในส่วนของกรมทางหลวงจะเกี่ยวข้องกับแนวที่ 1 , 2 และ 5

ผลงานที่ผ่านมา

• การก่อสร้างข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (สะพานมิตรภาพ)
• ในอนาคตจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อีก 2 แห่งคือ สะพานตากใบ และสะพานสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
• โครงการถนนเชื่อมโยงสตูล – เปอร์ลิส
• โครงการปรับปรุงถนนสายสตูล – วังประจัน จ.สตูล
• โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี – บ้านประกอบ จ.สงขลา

สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2535 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทำการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่างๆ สำหรับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งต่อมามณฑลกวางสีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยแล้ว โดยได้จัดกลุ่มแยกเป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ได้ 3 กลุ่ม และต่อมาล่าสุดเมื่อปี 2550 ได้มีการปรับปรุงใหม่เป็น 9 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

3 แนวระเบียงเศรษฐกิจในปี 2535

9 แนวระเบียงเศรษฐกิจในปี 2550

ผลงานที่ผ่านมา

จากแนวคิดแนวระเบียงเศรษฐกิจข้างต้นทำให้โครงข่ายถนนในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลายเส้นทางเช่น

• การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สะพานมิตรภาพ 2)
• การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย (สะพานมิตรภาพ 4)
• การปรับปรุงถนนจาก จ.เชียงราย – อ.เชียงของ ระยะทางประมาณ 100 กม.
• การก่อสร้างถนน R3 ในสปป.ลาว จากห้วยทราย – บ่อเต็น ระยะทางประมาณ 225 กม.
• การก่อสร้างถนน R3 ในประเทศจีนเป็นทางด่วนจาก บ่อเต็น (โมฮาน) – คุนหมิง ระยะทางเกือบ 700 กม.
• การปรับปรุงทางหลวงจากกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี - อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจร
• การก่อสร้างถนนจาก อ.พนมสารคาม – จ.สระแก้ว ระยะทาง 72 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรต่อไป
• การปรับปรุงถนนจาก จ.พิษณุโลก – อ.หล่มสัก จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
• การก่อสร้างถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรจากปอยเปต - ศรีโสภณ และจากเกาะกง – สะแรอัมเปิล ประเทศในกัมพูชา
• ถนนในเวียดนามจาก มอคไบ (ชายแดนกัมพูชา) - โฮจิมินต์ - วังเตา ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร
• การก่อสร้างอุโมงค์ไฮวาน เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
• การปรับปรุงถนนจากเมืองเมียวดี – ผ่านเขาตะนาวศรี - เมืองกอกะเร็ก ระยะทางประมาณ 46 กม. ในประเทศพม่า

โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

รายงานสำหรับผู้บริหาร


- บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานฉบับสมบูรณ์

- กิตติกรรมประกาศ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 ทบทวนวิธีการศึกษา
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
- บทที่ 4 ผลการศึกษากรณีศึกษา
- บทที่ 5 การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียของประเทศไทย
- บทที่ 6 โปรแกรมคำนวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
-
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและประยุกต์ใช้
- ภาคผนวก 
   
ก แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
   
ข แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย 
   
ค แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชน 
   
ง ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของทุกกลุ่มค่าความสูญเสีย
-
เอกสารอ้างอิง

Final Report 

- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 Introduction
-
Chapter 2 Review Of Methodologies
-
Chapter 3 Methodology
- Chapter 4 Results Of The Study
- Chapter 5 Traffic Accident Costs In Thailand
- Chapter 6 Accident Costing Programme
- Chapter 7 Conclusion And Application
- Appendix 
 
A Questionnaires of Human Costs
  B Questionnaires of Property Damage Costs
 
C Questionnaires of General Crash Costs
  D Details of Calculation
References

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน
-
บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
-
บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย
-
บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย
-
บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
-
บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
-
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล 
- ภาคผนวก 
   
ก ประเภทลักษณะการชน  
   
ข รายงานการตรวจสอบในสนาม 
   
ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ 
   
ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน 
   
จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน 
   
ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา 
   
ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   
   
ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง
- บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย
- บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก
  ก 
ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ 
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน 
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS) 
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม 
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

 

โครงการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุรถยนต์ 2 ล้อและ 4 ล้อ

รายงานฉบับสมบูรณ์


- กิตติกรรมประกาศ
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทที่ 1 การก่อตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศทไทย
- บทที่ 2 งานบริหารจัดการภายในศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 3 งานวิจัย
-
บทที่ 4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
-
บทที่ 5 กิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน
- ภาคผนวก 
   
ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ค แบบสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 
   
ง แผนธุรกิจศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Final Report 


- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 The Establishment of Thailand Accident Research Center
- Chapter 2 TARC Management
- Chapter 3 TARC Researches 
-
Chapter 4 TARC Database Management 
- Chapter 5 Other TARC Activities
- Chapter 6 Conclusion
- Appendix 
   
A TARC Board of Directors Appointment 
   
B TARC Research Committee Appointment  
   
C Seatbelt and Helmet Observation Form  
   
D TARC Business Plan