โครงการทางหลวง

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2535 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทำการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่างๆ สำหรับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งต่อมามณฑลกวางสีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยแล้ว โดยได้จัดกลุ่มแยกเป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ได้ 3 กลุ่ม และต่อมาล่าสุดเมื่อปี 2550 ได้มีการปรับปรุงใหม่เป็น 9 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

3 แนวระเบียงเศรษฐกิจในปี 2535

9 แนวระเบียงเศรษฐกิจในปี 2550

ผลงานที่ผ่านมา

จากแนวคิดแนวระเบียงเศรษฐกิจข้างต้นทำให้โครงข่ายถนนในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลายเส้นทางเช่น

• การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สะพานมิตรภาพ 2)
• การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย (สะพานมิตรภาพ 4)
• การปรับปรุงถนนจาก จ.เชียงราย – อ.เชียงของ ระยะทางประมาณ 100 กม.
• การก่อสร้างถนน R3 ในสปป.ลาว จากห้วยทราย – บ่อเต็น ระยะทางประมาณ 225 กม.
• การก่อสร้างถนน R3 ในประเทศจีนเป็นทางด่วนจาก บ่อเต็น (โมฮาน) – คุนหมิง ระยะทางเกือบ 700 กม.
• การปรับปรุงทางหลวงจากกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี - อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจร
• การก่อสร้างถนนจาก อ.พนมสารคาม – จ.สระแก้ว ระยะทาง 72 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรต่อไป
• การปรับปรุงถนนจาก จ.พิษณุโลก – อ.หล่มสัก จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
• การก่อสร้างถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรจากปอยเปต - ศรีโสภณ และจากเกาะกง – สะแรอัมเปิล ประเทศในกัมพูชา
• ถนนในเวียดนามจาก มอคไบ (ชายแดนกัมพูชา) - โฮจิมินต์ - วังเตา ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร
• การก่อสร้างอุโมงค์ไฮวาน เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
• การปรับปรุงถนนจากเมืองเมียวดี – ผ่านเขาตะนาวศรี - เมืองกอกะเร็ก ระยะทางประมาณ 46 กม. ในประเทศพม่า

ความเป็นมา

IMT-GT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือ ขอบเขตการดำเนินงาน และสาขาความร่วมมือหลัก ปัจจุบันนี้ได้มีการขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ อาเจห์ สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ เรียว เรียวไอแลนด์ จัมบี เบงกูลู บังกา-เบลิตุง และลัมปุง สำหรับประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 8 รัฐ ได้แก่ ปีนัง เคดาห์ เปรัก เปอร์ลิส กลันตัน สลังงอร์ มะละกา และเนกรีเซมบิลัน และได้แบ่งแนวระเบียงเศรษฐกิจออกเป็น 5 แนว โดยในส่วนของกรมทางหลวงจะเกี่ยวข้องกับแนวที่ 1 , 2 และ 5

ผลงานที่ผ่านมา

• การก่อสร้างข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (สะพานมิตรภาพ)
• ในอนาคตจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อีก 2 แห่งคือ สะพานตากใบ และสะพานสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
• โครงการถนนเชื่อมโยงสตูล – เปอร์ลิส
• โครงการปรับปรุงถนนสายสตูล – วังประจัน จ.สตูล
• โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี – บ้านประกอบ จ.สงขลา

สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน
-
บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
-
บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย
-
บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย
-
บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
-
บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
-
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล 
- ภาคผนวก 
   
ก ประเภทลักษณะการชน  
   
ข รายงานการตรวจสอบในสนาม 
   
ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ 
   
ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน 
   
จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน 
   
ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา 
   
ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   
   
ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง
- บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย
- บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก
  ก 
ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ 
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน 
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS) 
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม 
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย