ผลการศึกษาความปลอดภัย

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน
-
บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
-
บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย
-
บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย
-
บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
-
บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
-
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล 
- ภาคผนวก 
   
ก ประเภทลักษณะการชน  
   
ข รายงานการตรวจสอบในสนาม 
   
ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ 
   
ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน 
   
จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน 
   
ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา 
   
ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   
   
ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง
- บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย
- บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก
  ก 
ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ 
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน 
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS) 
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม 
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

 

โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

รายงานสำหรับผู้บริหาร


- บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานฉบับสมบูรณ์

- กิตติกรรมประกาศ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 ทบทวนวิธีการศึกษา
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
- บทที่ 4 ผลการศึกษากรณีศึกษา
- บทที่ 5 การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียของประเทศไทย
- บทที่ 6 โปรแกรมคำนวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
-
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและประยุกต์ใช้
- ภาคผนวก 
   
ก แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
   
ข แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย 
   
ค แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชน 
   
ง ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของทุกกลุ่มค่าความสูญเสีย
-
เอกสารอ้างอิง

Final Report 

- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 Introduction
-
Chapter 2 Review Of Methodologies
-
Chapter 3 Methodology
- Chapter 4 Results Of The Study
- Chapter 5 Traffic Accident Costs In Thailand
- Chapter 6 Accident Costing Programme
- Chapter 7 Conclusion And Application
- Appendix 
 
A Questionnaires of Human Costs
  B Questionnaires of Property Damage Costs
 
C Questionnaires of General Crash Costs
  D Details of Calculation
References

Thailand Traffic Accident Cost

โครงการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุรถยนต์ 2 ล้อและ 4 ล้อ

รายงานฉบับสมบูรณ์


- กิตติกรรมประกาศ
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทที่ 1 การก่อตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศทไทย
- บทที่ 2 งานบริหารจัดการภายในศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 3 งานวิจัย
-
บทที่ 4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
-
บทที่ 5 กิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน
- ภาคผนวก 
   
ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ค แบบสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 
   
ง แผนธุรกิจศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Final Report 


- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 The Establishment of Thailand Accident Research Center
- Chapter 2 TARC Management
- Chapter 3 TARC Researches 
-
Chapter 4 TARC Database Management 
- Chapter 5 Other TARC Activities
- Chapter 6 Conclusion
- Appendix 
   
A TARC Board of Directors Appointment 
   
B TARC Research Committee Appointment  
   
C Seatbelt and Helmet Observation Form  
   
D TARC Business Plan