ข้อมูลองค์กร

Mr.VARIN  UTAKRIT 

ผู้อำนวยการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

E-Mail : 


อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและจัดทำมาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้และการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม
 • ดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
 • วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนแผนงานและมาตรฐาน  

 • กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านเครื่องจักรกล และการประหยัดพลังงานของกรม  
 • วางแผนหลักการจัดหา การใช้งาน การซ่อม การบำรุงรักษา การปรับปรุงพัฒนา และการทดแทนและจำหน่ายเครื่องจักรกล  
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานหลักของสำนักฯ
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลในกระบวนการบริหารจัดการเครื่องจักรกล 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 
 • กำหนดแผนและมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล  

 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ออกแบบ เพื่อสร้าง ผลิต หรือปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 • สร้าง ผลิต ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • พิจารณาตรวจสอบ ทดสอบและติดตามประเมินผล เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้าง ผลิต ปรับปรุงพัฒนา  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล  

 • วานแผนการให้บริการเช่าใช้ แผนการซ่อมบำรุงรักษา แผนการจำหน่ายและแผนการจัดหาเครื่องจักรกลประจำปี  
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการจัดการเครื่องจักรกล ทั้งในด้านการจัดหา การเช่า การใช้งาน การโอนย้าย การซ่อมบำรุงรักษา การจำหน่าย และทดแทนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามนโยบายและแผน หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/และวิธีที่กำหนด 
 • อำนวยการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล 
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับดูแล ทะเบียนและประวัติเครื่องจักร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์โรงงาน
 • จัดการงานด้านทะเบียนรถยนต์ และด้านการประกันภัย เครื่องจักร ยานพาหนะของกรม ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 

 •  จัดทำแผนให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ  
 •  วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การจำหน่ายและการทดแทนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 
 •  ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวง ส่วนกลาง และผู้เช่าภายนอกกรมทางหลวง  
 •  สนับสนุนเครื่องจักรกลส่วนกลางให้ศูนย์เครื่องจักรกลภูมิภาค
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • ตรวจสอบ ควบคุม การใช้ การซ่อม บำรุงรักษา และการจำหน่าย เครื่องจักรกลส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
 • ติดตาม ประเมินผล การบริการเช่าใช้ การซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการจำหน่ายเครื่องจักรกลส่วนกลาง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน 

 • จัดทำแผนประมาณการ รายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบและเบิกจ่าย รวมทั้งจัดสรรและโอนเงินขายบิลของเงินทุนหมุนเวียน 
 • จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง   
 • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ คำนวณรายได้ การเงิน และการบัญชีเงินทุนหมุนเวียน  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ โครงข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้าของกรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 • ศึกษาค้นคว้า พิจารณา กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ของกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับ ดูแลทะเบียน และประวัติเครื่องมือสื่อสารของกรม
 • ติดตามประเมินผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดูแลจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรม ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การบำรุงรักษา เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป  

 •  ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 
 •  ซอมบำรุงรักษาเครืองมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป  
 •  วางแผนจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุ 
 •  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารพัสดุ 

 • บริหารพัสดุ เครื่องจักรกลสำหรับการซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร โดยการวางแผนจัดหาให้สอดคล้องกับแผนการซ่อม การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Mr.CHIRAPONG  THEPPITHUCK

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

e-mail : raining This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  


บริหารงานทั่วไป  

-  รับผิดชอบงานสารบรรณ    งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ   

 งานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ

-  จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี และแผนรายประจำปี

-  กำหนดแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

-  จัดทำแผนและบริหารจัดสรรทุนการศึกษา / อบรมข้าราชการ กรมทางหลวง

-  ควบคุมงบประมาณการดำเนินการในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนและ โครงการนอกแผน

-  ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับงานแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน

-  ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานงานฝึกอบรม

-  บริหารระบบงานต่าง ๆ ภายในกองฝึกอบรม

-  บริหารระบบข้อมูลสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  ติดตามข้อมูลการพัฒนาองค์กรและรายงานผลตามตัวชี้วัด

-  ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการวางระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานวิชาการ

-  ออกแบบพัฒนาหลักสูตร (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง   

-  ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ

-  ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   

-  ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในของกองฝึกอบรม   

-  ติดตามผล /วิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)

-  การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผล และการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การรวบรวมสรุปผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในกรม


กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

-  ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่   ทุกระดับ ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน

- พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติ      ด้านการบริหาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานตาม   แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสายงานสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

- ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    เพื่อดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีของรัฐ

- ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  

-  รับผิดชอบงานสารบรรณ    งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุและยานพาหนะของศูนย์

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเลี้ยง ตลอดจนห้องพักทั้งที่เป็นโครงการของกรม และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

- ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และบริเวณภายในศูนย์


  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร     

-  แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและจัดทำความต้องการขอรับทุนการศึกษา

- แนะแนวการศึกษาและขออนุมัติลาศึกษาต่อ   ในและต่างประเทศ

- ติดตามรายงานผลการการศึกษาต่อต่างประเทศ

- ส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและต่างประเทศ 

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการความรู้ของกรมและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ (KM)

- กำหนดแนวทางให้คำปรึกษาการส่งเสริม    การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของทุกหน่วยงานภายในกรม

- ดำเนินการโครงการประชุม สัมมนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

- ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผล การดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้


กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น  E-Learning CD-Rom

- ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านระบบ E- Learning การใช้ชุดการเรียน

- ติดตามประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่นำมาใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรม

- ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม ได้แก่ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้ายนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อต่างๆ  รวมทั้งออกแบบจัดทำผังที่นั่ง การอบรม / สถานที่  

- ควบคุม ดูแล จัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง   

- ศึกษาความต้องการ แสวงหาความร่วมมือ  และกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากร   บุคล ด้านงานทางในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้และวิชาชีพด้านงานทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ประสานให้ความช่วยเหลือการจัดอบรม/ประชุม/เผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- บริหารดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่   องค์ความรู้ด้านงานทางเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อให้บริการที่ดี และสร้างความร่วมมือในสังคม เพื่อประสิทธิภาพ    งานทาง

- ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

- ติดตามผลการดำเนินการโครงการ


Mr.PARINYA  SAENGSUWAN

วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


ประวัติการรับราชการ

3 ตุลาคม  2531

 วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด กรมทางหลวง

 1 สิงหาคม  2533

 วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 ธันวาคม  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 19 กันยายน  2538

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักก่อสร้างทางที่ 4

 26 มีนาคม  2541

 วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 18 กันยายน  2541          

 วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม สำนักก่อสร้างทางที่ 2

7 สิงหาคม  2543

 วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

11 เมษายน  2550

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2                        

5 ตุลาคม 2550

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานออกแบบทาง  สำนักสำรวจและออกแบบ  

7 ธันวาคม  2550

 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ตำแหน่งที่3 (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

31 มกราคม  2551

 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

11 ธันวาคม  2551

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ  

9 เมษายน 2552

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

15 ธันวาคม  2553

 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักทางหลวงที่ 3

27 มกราคม  2558

 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักงานทางหลวงที่ 3

 6 ธันวาคม  2559

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 

 12 มกราคม  2560

 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง 

Mr.PRAMON  SATHAPORNNANON

รก.วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม  2529

 วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ

 1 ธันวาคม  2531

 วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ

 1 มิถุนายน  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ

 22 สิงหาคม  2540

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักสำรวจและออกแบบ

 10 สิงหาคม  2541

 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

 1 ตุลาคม  2543          

 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

1 ตุลาคม  2550

 วิศวกรโยธา 9วช. สำนักทางหลวงที่ 13

11 ธันวาคม  2551

 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 13                       

31 พฤษภาคม  2555

 ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 11

2 มิถุนายน  2559

 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

 3 ตุลาคม  2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและออกแบบ) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
กรมทางหลวง 

 

 

Mr.SUJIN  MUNGNIMIT  

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- วางแผน สำรวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง   

- ศึกษา พัฒนา จัดทำมาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจรที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง  

- ให้คำปรึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอำนวยความปลอดภัย 

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


ส่วนบริหาร  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ 

- ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง 

- สำรวจข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ 

- ให้คำปรึกษา และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจรและขนส่ง 


กลุ่มสถิติสารสนเทศ   

- ศึกษา วางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยี 

  สมัยใหม่ให้ข้อมูล มีความถูกต้องและทันเหตุการณ์   

- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานสำหรับการดำเนินการอำนวยความปลอดภัย   

- จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการประสานงานองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 

  ภาคเอกชนด้าน ความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety  Partnership : GRPS) ทั้งในและต่างประเทศ  

- ศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

- จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

- เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านการจราจรและ อุบัติเหตุ   

- ให้คำปรึกษา ดำเนินงานด้านสถิติวิจัย  


กลุ่มศึกษาวางแผน   

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย   

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรและระบบอำนวยความ ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ   

- ศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ รวมทั้งศึกษา พฤติกรรมผู้ใช้ทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์และมาตรการแก้ไข  

- ศึกษาผลกระทบอันเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาทางหลวง (Roadside Environment Impacts) เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข 

  ปัญหาด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนและสังคมโดยรวม   

- จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

- ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อปรับกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 

- ประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  

- ให้คำปรึกษา ดำเนินการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  


กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย   

- ศึกษา กำหนดวิธีการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบความ ปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการ ก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทาง   

- จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวงให้สอดคล้องกับการ พัฒนาของประเทศ 

  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ   

- ประสานความร่วมมือกับสถาบันด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและ พัฒนา ความรู้ทางวิชาการ  

- ให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการจราจร  


กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย   

- ศึกษาพัฒนา กำหนดมาตรฐาน ออกแบบ อุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล   

- จัดทำคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องหมายควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย   

- ให้คำปรึกษา ดำเนินการออกแบบอุปกรณ์ควบคุม การจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย