กรมทางหลวง โดยกองการเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในมาตรการกำหนด ขนาดกำลังคนภาครัฐ โดยชะลอการบรรจุและเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับภารกิจอย่างต่อ เนื่องสำหรับมาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง ได้มีการติดตามรายงานผลเป็นระยะโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการมีระบบบริหารจัดการ ตามมาตรการ ปรับภาคราชการในภาวะวิกฤติ

โดยจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการจ้างเหมาเอกชน ในงานรักษาความปลอดภัย งานสำรวจ ออกแบบทางโครงการขนาดใหญ่ งานจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการขนาดใหญ่ งานบำรุงรักษาทางปกติ การจัดตั้งสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นองค์การมหาชน ส่งเสริมการมอบอำนาจให้หน่วยงาน

เพื่อลดขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบงานส่งเสริมการทำกิจกรรม 5 ส. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับปรุงการประเมิน บุคคลหลักเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งให้มีความ เสมอภาคเป็นธรรม มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับระเบียบวินัยและจรรยาบรรณส่งเสริมและดำเนินการ คัดเลือกข้าราชการดีเด่นให้ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

manpower 01

manpower 02