วิสัยทัศน์

"ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"


พันธกิจ

- พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

- ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวงให้ได้มาตราฐานเพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดี

- พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามธรรมาภิบาล


 ค่านิยม : "HIGHWAYS"

 HIGH PERFORMANCE : สร้างสรรค์ผลงาน

 INTELLIGENT TECHNOLOGY  : ผสานเทคโนโลยี

 GOOD KNOWLEDGE : ด้วยความรู้ที่เหมาะสม

 HONESTY : ซื่อสัตย์  

 WORK SMART : ปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ  

 ACCOUNTABILITY : รับผิดชอบต่อพันธกิจ 

 YEAR-ROUND COMMITMENT : เกาะติดการให้บริการ  

 SYNERGY : ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  


 วัฒนธรรม : "DOH"

 Deliver Good Service toPeople : มุ่งให้เกิดการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

 Obligate Governance Sufficient Economy and Sustainability : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียง และความยั่งยืน

 Hold Accountability for Interests of Nation and People : คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน