ตารางรายละเอียดลักษณะผิวทาง
 
ภาค
Region
บำรุงทาง (กม.)
Under Maintenance ( Kms.)
ทางก่อสร้าง (กม.)
Construction ( Kms.)
ทางรักษาสภาพ (กม.)
Unpaved Road ( Kms.)
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
Total
(Kms.)
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
เหนือ
North
15,324.342
18,638.697
347.347
593.861
17.664
17.664
15,689.353
19,250.222
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
North Eastern
14,680.613
18,981.952
333.526
438.858
-
-
15,014.139
19,420.810
กลาง
Central
10,720.318
17,897.992
240.256
364.892
-
-
10,960.574
18,262.884
ใต้
South
9,611.065
13,355.941
225.416
278.196
27.177
27.177
9,863.658
13,661.314
รวม
Total
50,336.338
68,874.582
1,146.545
1,675.807
44.841
44.841
51,527.724
70,595.230


สถานะข้อมูล 30 กันยายน 2559