ตารางรายละเอียดลักษณะผิวทาง
 
ภาค
Region
บำรุงทาง (กม.)
Under Maintenance ( Kms.)
ทางก่อสร้าง
และทางรักษา
สภาพ (กม.)
Under Standard
Road
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
Total
(Kms.)
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
คอนกรีต
Concrete
ลาดยาง
Asphalt
ลูกรัง
Unpaved Road
รวม
Total
เหนือ
North
781.715
 17,2320.303
188.801
18,202.819
15,307.366
632.461
18,852.674
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
North Eastern
842.050
 18,364.684
 3.150
19,209.884
14,834.094
224.264
19,434.148
กลาง
Central
3,127.445
 14,777.179
5.760
17,910.384
10,749.533
242.511
18,152.895
ใต้
South
404.609
13,051.634
14.404 
13,470.647
9,721.596
131.450
13,637.326
รวม
Total
5,155.819
63,425.800
212.115
68,793.734
50,612.609
1,230.686
70,077.043


สถานะข้อมูล 30 กันยายน 2558