แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564

รายละเอียด เอกสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564

เอกสารบทสรุบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง