Download

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560

- กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งมอบอำนาจ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง
หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง (final)
บทนิยามตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ตัวอย่างใบแจ้งปริมาณงานและ ราคา
ใบปะหน้า แบบหนังสือค้ำประกัน
ประกาศย่องานซื้อ ประกาศงานซื้อ ( ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มี.ค.49)
ประกาศงานจ้าง ประกาศย่องานจ้าง
คู่มือประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ทล.)
แบบใบยืนยันราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงธันวาคม 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ใบปะหน้า แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
บก 001-1 แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  
บก 001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  
บก 002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
บก 002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
บก 003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
บก 003-2 แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
บก 004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
บก 004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์/คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
บก 005 แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
บก 006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
บก 007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
บก 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
บก 009 แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา
บก 010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
บก 010-2 แบบแจ้งการยกเลิกการจัดหาพัสดุ กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา
บก 010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
บก 010-4 แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนต่อไป กรณีมีการอุทธรณ์/ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา
บก 010-5 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาเสนอราคา
บก 020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบ/ตรวจสอบเพื่อ เตรียมขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
บก 021 แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์