ส่วนที่ 3: การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายเขตทางหลวง

มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่อง
การโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฏหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การโอนอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฏหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม