พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
       หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ใช้สิทธิ Undo สำหรับข้าราชการปัจจุบัน ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

แนวทางในการปฏิบัติ

ผู้มีสิทธิ
1) ข้าราชการ ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
2) ข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับการ  
    คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558
3) ข้าราชการซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการ
    และกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยต้องกลับเข้ารับราชการไม่เกินวันที่ 30
    มิถุนายน 2558
4) ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจและมี
    กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจและมี
    กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
6) ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นบุคคลตาม 1 - 5
7) ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเคยเป็นสมาชิก กบข.
ระยะเวลาในการแจ้งสิทธิ
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2557 (เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
เงินที่จะได้รับจาก กบข.
1) เงินสะสมตามกฎหมาย 3%
2) เงินสะสมตามความสมัครใจ 1-12% (ถ้ามี)
3) ผลประโยชน์ที่ผ่านมาของเงินสะสมตามกฎหมาย และเงินสะสมตามความสมัครใจ ที่ กบข. บริหารให้

เกณฑ์ในการรับเงินคืน หรือการคืนเงินให้รัฐ

ข้าราชการปัจจุบัน
          1. ได้รับเงินส่วนของสมาชิก ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์
          2. กบข. ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ กบข. ได้รับข้อมูลถูกต้อครบถ้วนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ผู้รับบำนาญ
          1. ไม่ต้องคืนเงิน ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์
          2. ต้องคืนเงินที่รัฐสมทบให้ ประกอบด้วย เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ โดยต้องนำมา "หัก-กลบ-ลบกัน" กับส่วนต่างของบำนาญตามสูตร 2494 กับสูตร กบข.
                 2.1 หากเงินที่รัฐสมทบให้น้อยกว่าส่วนต่างของบำนาญ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับบำนาญโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
                 2.2 หากเงินที่รัฐสมทบให้มากกว่าส่วนต่างของบำนาญ ผู้รับบำนาญต้องคืนเงินให้รัฐ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรือจะแบ่งชำระเป็นส่วนๆ ให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 หากไม่ส่งคืนภายในกำหนดถือว่าการใช้สิทธิเป็นอันสิ้นผล
 รายละเอียด  ดาวน์โหลด
 บรรยายกฎหมายและหลักเกณฑ์ undo  
 วิธีปฏิบัติระบบundo  
 ขั้นตอนการขอรหัสundoคำนวนเอง  
 ขั้นตอนepenกับGF  
 ใบปะหน้าซอง UNDO  


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ @กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ