โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการที่สืบเนื่องมาจากความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยและพม่า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองชายแดน ส่งเสริมการค้าขายและการท่องเที่ยว ซึ่งในระยะยาว โครงการนี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับมหภาคอย่างแท้จริง

กรมทางหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้รับบัญชาจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย ภายใต้คณะกรรมการ ประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการโครงการให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด จากสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งแรก ที่มีเขตทางเดิมแคบและอยู่ในย่านชุมชน ทำให้ไม่ สามารถขยายสะพานเพื่อเพิ่มช่องจราจรได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมของไทย ได้ร่วมกับคณะพลเอก ขิ่น ยุ้น เลขาธิการ 1 สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐสหภาพพม่า พร้อมรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปกำหนดจุดที่จะทำการก่อสร้างสะพาน ได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ว่าด้วยการ ก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ การบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพาน รวมทั้งวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างสะพาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันผักฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งตรงข้ามกับบ้านแม่ขาว เมืองท่าขี้เหล็ก ของประเทศพม่า และห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งแรกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ

โครงการนี้ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน ดังนี้

                1. งานสะพาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมราวสะพานกว้าง 14.70 เมตร ประกอบด้วย ทางรถขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.00 เมตร และทางเท้าข้างละ 1.75 เมตร ความยาวสะพาน 90 เมตร ดำเนินการโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จ.พิจิตร กรมทางหลวง

                2. งานถนน ดำเนินการโดยศูนย์สร้างทางลำปาง สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ฝั่งไทย ปรับปรุงทางบริเวณพรมแดนพร้อมที่จอดรถ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ฝั่งพม่า ก่อสร้างทางลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 390 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 1.48 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 38 ล้านบาท ส่วนอาคารตรวจคนเข้าเมืองและที่ทำการศุลกากร ต้องทำการก่อสร้างใหม่ทั้งสองฝั่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานโครงการ

ได้เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ 6 เดือน