จากสะพานมิตรภาพไทย - ลาวที่เชื่อมจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ไปสู่เมืองเวียงจันทร์ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเวลานานนับทศวรรษที่สะพานมิตรภาพฯ ได้ทำหน้าที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ลาว ที่มีมาช้านานให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และอีกไม่นานภายในปี พ.ศ. 2549 นี้ มิตรภาพของทั้งสองประเทศ กำลังจะถูกเชื่อมโยงอีกครั้งบนสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
       สะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติไทย - ลาวแห่งที่ 2 นอกจากจะทำหน้าที่กระชับมิตรภาพไทย - ลาว แล้ว สะพานดังกล่าวจะเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมประเทศไทย - ลาว ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ได้อย่างสะดวกอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาการเดินทางไปมาหาสู่ในภูมิภาคจำเป็น ต้องใช้เส้นทางเดินเรือ อ้อมคาบมหาสมุทรยาวไกล สูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมหาศาล แต่อนาคตอันใกล้นี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ของเรากำลังร่วมมือร่วมใจพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมเข้าหากันผ่านเส้นทาง คมนาคมทางบกในแนว East - West Corridor  อันจะเป็นการทะลายกำแพงอุปสรรคการเดินทางไปมาหาสู่ ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 


ความเป็นมา

                นับจากปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion ;GMS) ประกอบด้วยประเทศ จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย ได้เห็นพ้องกันในการดำเนินการร่วมกัน พัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย พัฒนาระบบโครงข่าย ถนนเชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม ตามแผนการเชื่อมโยงเส้นทางตะวันออก - ตะวันตก  ( East West Transport Corridor : E - WEC ) อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาครอบคลุมถึงการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ ฯลฯ ที่สำคัญ คือ การเอื้ออำนวยให้ตอนกลางของเวียดนาม ลาว ไทย และ ภาตใต้ของพม่าให้กลายเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับด้านตะวันออก ได้แก่ ภาคใต้ของจีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี และญี่ปุ่น ตลอดจนในด้านตะวันตกได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ และภาคใต้ของอินเดีย

                ปี พ.ศ. 2538 ผลการศึกษาพบว่าแนวเส้นทาง East - West Corridor เพื่อเชื่อมระหว่างประเทศพม่า -  ไทย - ลาว - เวียดนาม นั้นแนวมุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดานัง นับเป็นแนวที่เหมาะสมที่สุด และในการประชุมระดับ รัฐมนตรีโครงการ GMS มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ในขณะท ี่การก่อสร้างทางหลวงในไทยและเวียดนามได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                ปี พ.ศ. 2540 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ได้ให้เงินช่วยเหลือ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ศึกษาและออกแบบโครงการ East - West Corridor ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สะพานข้ามแม่น้ำโขง มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ปรับปรุงถนนหมายเลข 9 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และปรับปรุงท่าเรือดานัง

                18 มีนาคม พ.ศ. 2544 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ รัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งไปรษณีย์และ ก่อสร้างได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง โดยให้แบ่งโครงการเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวสะพานพร้อมถนนเชื่อมคอสะพาน (Bridge Approach) และเปลี่ยนทิศทางการจราจร (Traffic Changeover) ส่วนที่ 2 อาคารด่านควบคุมและถนนเชื่อมต่อฝั่งลาว ส่วนที่ 3 อาคารด่านควบคุมและถนนเชื่อมต่อฝั่งไทย

                3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย และท่านบัวทอง วงลอคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่ง ไปรษณีย์และก่อสร้างแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างชาติแห่งที่ 2

                21 มีนาคม 2547 พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติแห่งที่ 2 มุกดาหารสะหวันนะเขต โดยนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรไทยและสปป.ลาว

ลักษณะโครงการ สะพานไทย - ลาว แห่งที่ 2

                ลักษณะโครงการประกอบด้วยตัวสะพานหลักข้ามแม่น้ำโขงยาว 1,600 เมตร เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด ความกว้าง 12 เมตร สำหรับรถยนต์ไป - กลับ ข้างละ 1 ข่องจราจร โครงสร้างเชิงลาดสะพานด้านฝั่งไทยยาว 250 เมตร และด้านฝั่งสปป.ลาวยาว 200 เมตร รวมเป็นความยาวสะพานทั้งสิ้น 2,050 เมตร

                นอกจากนี้ บนสองฝั่งของแม่น้ำโขงจะมีการก่อสร้างอาคารด่านควบคุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (Border Control Facilities) ถนนเปลี่ยนทิศทางการจราจรและถนนเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 ซึ่งฝั่งไทยมีถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลราชธานี - มุกดาหาร - นครพนม และด้านสปป.ลาว เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 9 อันเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงสู่ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม

 

ตำแหน่งสะพาน

                ตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติแห่งที่ 2 มุดกาหาร - สะหวันนะเขต ฝั่งไทย มีจุดเริ่มต้น ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ เหนือตัวเมืองมุกดาหาร ประมาณ 7 กิโลเมตร ฝั่งลาวอยู่ที่บ้านนาแกเหนือตัวเมืองคันทะบูลี แขวงสะหวันนะเขต ประมาณ 5 กิโลเมตร

                สำหรับงบประมาณที่ใช้เป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือเจบิก (JBIC : Japan Bank for International Cooperations) ในวงเงิน 8,090 ล้านเยน โดยฝ่ายไทยและลาวรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายคนละครึ่งโดยประมาณ ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในโครงการของ แต่ละประเทศอยู่ที่จุดกึ่งกลางของสะพาน

 ระยะเวลาการก่อสร้างและหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้าง

                ระยะเวลาในการก่อสร้างใช้เวลา 36 เดือน เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2546 ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ได้ปลายปี พ.ศ. 2549

                สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างฝ่ายไทยได้แก่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ส่วนฝ่าย สปป.ลาว ผู้รับผิดชอบคือ กระทรวงคมนาคมขนส่ง ไปรษณีย์และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ประกอบด้วย

งานส่วนที่ 1 ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน ในวงเงินค่าก่อสร้าง 3,483,016,839 เยน โดยมีผู้รับจ้างดังนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทสุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท สยาม ซินแท๊คคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงธนเอนยิเนียร์

งานส่วนที่ 2 ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ในวงเงินค่าก่อสร้าง 726,286,709 เยน โดยมีผู้รับจ้างประกอบด้วย กลุ่มกิจการร่วมค้า ชิมิซึ คอร์ปอเรชั่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งานส่วนที่ 3 ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ในวงเงินค่าก่อสร้าง 544,410,275 เยน โดยมีผู้รับจ้างประกอบด้วย กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทเลตัน คอนแทรคเตอร์ (เอเชีย) จำกัด บริษัท ทองมา คอนเทรคเตอร์ จำกัด

การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทำการเปิดสะพานในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

ipt4 13