โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ)

 

ความเป็นมาโครงการ 

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ประสบปัญหาเกิดสภาวะน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในแนวทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) บริเวณตั้งแต่วงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ถึงท่าน้ำปากเกร็ด  ประกอบกับในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่สองข้างทางมีระดับสูงกว่าถนน เมื่อฝนตกจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและไม่สามารถระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะได้ทัน เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินกว่าขีดความสามารถของระบบระบายน้ำและคลองสาธารณะที่จะรับได้ ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังบนผิวจราจร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรทั้งโครงข่ายก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมเป็นเวลานานหลายชั่วโมงในเกือบทุกครั้งที่เกิดฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ 

กรมทางหลวง มีพันธกิจในการควบคุมดูแลระดับการให้บริการ และความปลอดภัยบนทางหลวงให้ได้ตามมาตรฐาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) โดยการเร่งระบายน้ำจากผิวจราจรโดยเร็ว ด้วยโครงสร้างระบบระบายน้ำที่ก่อสร้างขึ้นมาเฉพาะเป็นการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จึงได้ดำเนินงานโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) เพื่อวางแผนศึกษาและจัดทำระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พื้นที่การศึกษาโครงการ

โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) มีรายละเอียดพื้นที่การศึกษาดังนี้

เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 304
จุดเริ่มต้น  วงเวียนหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จุดสิ้นสุด  ท่าน้ำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ระยะทาง  13 กิโลเมตร

  

ประโยชน์จากการศึกษา

ข้อมูลที่ได้จากโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) จะนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการก่อสร้างระบบระบายน้ำบนถนนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) ให้มีความความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะนำมาก่อสร้าง เพื่อให้ระบบระบายน้ำนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) http://www.304chaengwattanafloodsolving.com/