พิมพ์

- โครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 
   (Public Private Partnerships for Operation and Maintenance (O&M) of Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway
and Bang Yai – Kanchanaburi Intercity Motorway Projects)