ความเป็นมาของโครงการ

                ทางหลวงสายกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางหลวงพิเศษที่สามารถช่วยแบ่งเบา และแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีปริมาณการจราจร และการขนส่งเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องการระบบการจราจร และการขนส่งในลักษณะต่างๆ ทางหลวงสายนี้จะเป็นเส้นทางเปรียบเสมือนทางเลี่ยงเมืองที่เชื่อมโยงทุกภาคของประเทศโดยไม่ต้องผ่านเข้าไปในใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมทางหลวงมีโครงการที่จะก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนสูงมาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นตอน ๆ ตามฐานะการเงินและงบประมาณของประเทศที่เอื้ออำนวย

การดำเนินโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษสายนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

                1. ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) เป็นทางแนวใหม่ระยะทาง 63 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็นทางขนาด 4-8 ช่องจราจร ค่าก่อสร้าง 11,892 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2541

                2. ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (บางปะอิน-บางบัวทอง-บางขุนเทียน) ระยะทาง 68 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยช่วงบางปะอิน-บางบัวทอง เป็นทางแนวใหม่ระยะทาง 44 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2538 และช่วงบางบัวทอง-บางขุนเทียน ระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยขยายทางเดิม 2-4 ช่องจราจร เป็น 10-12 ช่องจราจร ค่าก่อสร้าง 6,175 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2543

                3. ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้(บางขุนเทียน-บางพลี) ระยะทาง 34 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ

                    3.1 ช่วงบางขุนเทียน-พระประแดง ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ในพื้นที่ ที่ดินอ่อนมาก จึงออกแบบเป็นทางยกระดับ 6-8 ช่องจราจร รวมปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่บางขุนเทียน ค่าก่อสร้าง 5,264 ล้านบาท เดิมกำหนดจะแล้วเสร็จปี 2545 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขาดเงินทุนหมุนเวียน และติดปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงต้องปรับแผนงานใหม่ ขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนใช้งานบางช่วงแล้ว และจะเร่งดำเนินการให้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2546

                   3.2 ช่วงพระประแดง-บางพลี ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ในพื้นที่ ที่ดินอ่อนมาก จำเป็นที่จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ พร้อมสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์ ทางสายบางนา-บางปะกง โดยจะรวมด่านค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ด้วยวิธีจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)