ความเป็นมาของโครงการ

รัฐบาลได้มีโครงการก่อสร้างท่าอาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่หนองงูเห่า เพื่อทดแทนสนามบินดอนเมือง ซึ่งประสบปัญหาคับแคบไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางของคนและการขนส่ง สินค้าในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และโครงการก่อสร้างดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จไปวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 ท่าอากาศยานดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จในปี 2547 และจะเริ่มเปิดใช้งานอย่างจริงจังในปี 2548 เพื่อให้โครงการท่าอากาศยานฯ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมที่จะเปิดใช้งานในเวลาตามที่กำหนด รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงาน ในส่วนของกรมทางหลวง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้ก่อสร้างทางเข้า - ออกท่าอากาศยานฯ และพัฒนาระบบถนนที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของท่าอากาศยานดังกล่าว


ผลการดำเนินการ

          กรมทางหลวงได้ทำการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงที่สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำหนดไว้ 3 ด้าน รวม 5 ทางเข้า - ออก ดังนี้

 

1.1 ทางเข้า - ออก ด้านเหนือจากสายกรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ (Access B) ที่ กม. 12+700 ก่อสร้าง เป็นทางคู่ยกระดับชนาด 8 ช่องจราจร โดยเป็นทางเข้า - ออกหลัก พร้อม Service Road ระยะทางรวมประมาณ 10.97 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 853.13 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2547

1.2 ทางเข้าออกด้านใต้ของท่าอากาศยานฯ (Access D) แยกจากทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางนา - บางปะกง ที่ กม. 14+950 ก่อสร้างเป็นทางคู่ขนาน 4 ช่องจราจร ระดับพื้น (At - grade) พร้อมทางคู่ขนาน Service Road ระยะทางรวมประมาณ 7.26 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 769.32 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2547 นอกจากนั้นแล้ว กรมทางหลวงยังมีแผนการก่อสร้างทางเข้า - ออกด้านใต้ของท่าอากาศยานฯ เพิ่มเติม โดยแยกออก ด้านซ้ายทางของ Access D ที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างไว้แล้ว ที่ประมาณ กม. 2+300 เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร เพื่อให้ตรงตำแหน่งของทางเข้าออก South Terminal ในอนาคต

1.3 ทางเข้าออกจากถนนอ่อนนุช (Access C ) ที่ กม. 10+190 ก่อสร้างเป็นทางคู่ขนาน 4 ช่องจราจร ระดับพื้น (At grade) เพื่อเป็นทางเข้า - ออก สู่ย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ ระยะทางรวมประมาณ 1.49 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 75.10 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2548

1.4 ทางเข้า - ออกจากแยกต่างระดับร่มเกล้า (Access A&E) ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อท่าอากาศยานฯ กับถนนร่มเกล้า ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ - ชลบุรี ที่ กม.11+356 ถนนอ่อนนุช และทางหลวงสายลาดกระบัง - วัดกิ่งแก้ว - บางพลี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร เนื่องจากจุดตัดทางแยกต่าง ๆ และสำหรับรถบรรทุกสินค้า (Cargo) เข้า - ออกท่าอากาศยานฯ ระยะทางรวมประมาณ 1.40 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 1,900.006 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิงหาคม 2549

1.5 ทางเข้า - ออก ด้านตะวันตกจากถนนกิ่งแก้ว (Access W) ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ใช้เป็นทางเข้า - ออก สำหรับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานในส่วนบริการ ด้านตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.94 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 150.98 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกันยายน 2548

 

รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงที่สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังตารางต่อไปนี้
โครงการก่อสร้างทางหลวงที่สนับสนุน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลำดับที่ หมายเลขทางหลวง ช่องจราจร ชื่อโครงการ (กม.) ระยะทาง (บาท) ค่าก่อสร้าง
1 7    ทางเข้า - ออกด้านเหนือ จากสายกรุงเทพ - ชลบุรี -สายใหม่ (Access B) 10.97 853,125,839
2 34   ทางเข้า - ออกด้านใต้ ของท่าอากาศยาน (Access D)
7.26 769,320,040
3 -   ทางเข้า - ออกจากถนนอ่อนนุช (Access C ) 1.49 75,100,000
4 -   ทางเข้า - ออกจากแยกต่างระดับร่มเกล้า (Access A&E) 1.40 1,871,005,910
  -   ส่วนที่ 1 - (1,082,000,000)
  -   ส่วนที่ 2 - (344,835,000)
  -   ส่วนที่ 3  - (444,170,910)
5  -   ทางเข้า - ออก ด้านตะวันตก (ถนนกิ่งแก้ว) Access W   0.94 150,982,642
       รวม  22.07 3,719,534,431 2. โครงข่ายทางหลวงที่สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการขยายทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ - ชลบุรี ตอนถนนศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อสร้างเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 12.50 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 925 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2548
2.2 โครงการขยายทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ - ชลบุรี ตอนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ชลบุรี ก่อสร้างเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 3,100 ล้านบาท
2.3 โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รวมปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่บางนาและสะพานลอยกลับรถจำนวน 5 แห่ง ที่ กม. 17+050, 17+220, 21+117, 21+149 และ 28+410) ระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 800 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง
2.4 โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3119 มีนบุรี - ลาดกระบัง (ถนนร่มเกล้า) ก่อสร้างเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 6.30 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 419.8 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2548
2.5 โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตอนธัญบุรี - บางพลี ก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร หระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท
2.6 โครงการ ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (กาญจนภิเษก) ตอนสุขสวัสดิ์ - บางพลี ก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 15,584.6 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ เมษายน 2550 (โดยใช้งบประมาณของการทางพิเศษฯ ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง)
2.7 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3256 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ก่อสร้างเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 400 ล้านบาท
2.8 โครงการรัชดาภิเษก - รามอินทรา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 351 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 304 (รามอินทรา) ก่อสร้างเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง
2.9 โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมต่อสุขาภิบาล 1 - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ก่อสร้างเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 600 ล้านบาท

รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังตารางต่อไปนี้
โครงการก่อสร้างทางหลวงที่สนับสนุน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับที่  หมายเลขทางหลวง  ช่องจราจร ชื่อโครงการ (กม.) ระยะทาง (บาท)  ค่าก่อสร้าง
1  7  8 แยกถนนศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12.50 925,249,675
      ส่วนที่ 1 - (750,000,000)
      ส่วนที่ 2 - (175,249,675)
2  7  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ชลบุรี   63.00  3,100,000,000
3  34  12 ตอน บางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รวมปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่บางนา และสะพานลอยกลับรถที่ กม. 17) 14.00 799,861,019
      ส่วนที่ 1 - (596,516,429)
      ส่วนที่ 2 - (179,655,410)
      ส่วนที่ 3 - (23,828,161)
4  3119  6 ลาดกระบัง - มีนบุรี (ถนนร่มเกล้า)   6.30 419,827,656
5  9 8 ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตอน ธัญบุรี - บางพลี  40.00  2,500,000,000 
6 9 6 ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ตอน สุขสวัสดิ์ - บางพลี 22.00 15,584,619,000
7 3256 6 แยกทางหลวง#34(บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวง#3268 (เทพารักษ์) 3.00 400,000,000
8 - 6 รัชดาภิเษก - รามอินทรา ตอนแยกทางหลวง#351 - บรรจบทางหลวง#304 (รามอินทรา) 4.50 1,200,000,000
9 350 8 เชื่อมต่อสุขาภิบาล 1 - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก  4.00 600,000,000
      รวม 169 25,529,557,350