โครงการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุรถยนต์ 2 ล้อและ 4 ล้อ

รายงานฉบับสมบูรณ์


- กิตติกรรมประกาศ
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทที่ 1 การก่อตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศทไทย
- บทที่ 2 งานบริหารจัดการภายในศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 3 งานวิจัย
-
บทที่ 4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
-
บทที่ 5 กิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
- บทที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน
- ภาคผนวก 
   
ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
   
ค แบบสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 
   
ง แผนธุรกิจศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Final Report 


- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 The Establishment of Thailand Accident Research Center
- Chapter 2 TARC Management
- Chapter 3 TARC Researches 
-
Chapter 4 TARC Database Management 
- Chapter 5 Other TARC Activities
- Chapter 6 Conclusion
- Appendix 
   
A TARC Board of Directors Appointment 
   
B TARC Research Committee Appointment  
   
C Seatbelt and Helmet Observation Form  
   
D TARC Business Plan