โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

รายงานสำหรับผู้บริหาร


- บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานฉบับสมบูรณ์

- กิตติกรรมประกาศ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 ทบทวนวิธีการศึกษา
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
- บทที่ 4 ผลการศึกษากรณีศึกษา
- บทที่ 5 การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียของประเทศไทย
- บทที่ 6 โปรแกรมคำนวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
-
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและประยุกต์ใช้
- ภาคผนวก 
   
ก แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
   
ข แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย 
   
ค แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชน 
   
ง ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของทุกกลุ่มค่าความสูญเสีย
-
เอกสารอ้างอิง

Final Report 

- Acknowledgement
-
Executive Summary 
-
Chapter 1 Introduction
-
Chapter 2 Review Of Methodologies
-
Chapter 3 Methodology
- Chapter 4 Results Of The Study
- Chapter 5 Traffic Accident Costs In Thailand
- Chapter 6 Accident Costing Programme
- Chapter 7 Conclusion And Application
- Appendix 
 
A Questionnaires of Human Costs
  B Questionnaires of Property Damage Costs
 
C Questionnaires of General Crash Costs
  D Details of Calculation
References