คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
-
บทที่ 1 บทนำ
-
บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน
-
บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
-
บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย
-
บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย
-
บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข
-
บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
-
บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
-
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล 
- ภาคผนวก 
   
ก ประเภทลักษณะการชน  
   
ข รายงานการตรวจสอบในสนาม 
   
ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ 
   
ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน 
   
จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน 
   
ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา 
   
ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   
   
ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง
- บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย
- บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก
  ก 
ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ 
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน 
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS) 
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม 
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย