ข้อมูลทั่วไป

Mr.VARIN  UTAKRIT 

ผู้อำนวยการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

E-Mail : 


อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและจัดทำมาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้และการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม
 • ดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
 • วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนแผนงานและมาตรฐาน  

 • กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านเครื่องจักรกล และการประหยัดพลังงานของกรม  
 • วางแผนหลักการจัดหา การใช้งาน การซ่อม การบำรุงรักษา การปรับปรุงพัฒนา และการทดแทนและจำหน่ายเครื่องจักรกล  
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานหลักของสำนักฯ
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลในกระบวนการบริหารจัดการเครื่องจักรกล 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 
 • กำหนดแผนและมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล  

 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ออกแบบ เพื่อสร้าง ผลิต หรือปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 • สร้าง ผลิต ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • พิจารณาตรวจสอบ ทดสอบและติดตามประเมินผล เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้าง ผลิต ปรับปรุงพัฒนา  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล  

 • วานแผนการให้บริการเช่าใช้ แผนการซ่อมบำรุงรักษา แผนการจำหน่ายและแผนการจัดหาเครื่องจักรกลประจำปี  
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการจัดการเครื่องจักรกล ทั้งในด้านการจัดหา การเช่า การใช้งาน การโอนย้าย การซ่อมบำรุงรักษา การจำหน่าย และทดแทนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามนโยบายและแผน หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/และวิธีที่กำหนด 
 • อำนวยการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล 
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับดูแล ทะเบียนและประวัติเครื่องจักร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์โรงงาน
 • จัดการงานด้านทะเบียนรถยนต์ และด้านการประกันภัย เครื่องจักร ยานพาหนะของกรม ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 

 •  จัดทำแผนให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ  
 •  วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การจำหน่ายและการทดแทนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 
 •  ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวง ส่วนกลาง และผู้เช่าภายนอกกรมทางหลวง  
 •  สนับสนุนเครื่องจักรกลส่วนกลางให้ศูนย์เครื่องจักรกลภูมิภาค
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • ตรวจสอบ ควบคุม การใช้ การซ่อม บำรุงรักษา และการจำหน่าย เครื่องจักรกลส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
 • ติดตาม ประเมินผล การบริการเช่าใช้ การซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการจำหน่ายเครื่องจักรกลส่วนกลาง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน 

 • จัดทำแผนประมาณการ รายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบและเบิกจ่าย รวมทั้งจัดสรรและโอนเงินขายบิลของเงินทุนหมุนเวียน 
 • จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง   
 • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ คำนวณรายได้ การเงิน และการบัญชีเงินทุนหมุนเวียน  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ โครงข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้าของกรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 • ศึกษาค้นคว้า พิจารณา กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ของกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับ ดูแลทะเบียน และประวัติเครื่องมือสื่อสารของกรม
 • ติดตามประเมินผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดูแลจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรม ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การบำรุงรักษา เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป  

 •  ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 
 •  ซอมบำรุงรักษาเครืองมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป  
 •  วางแผนจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุ 
 •  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารพัสดุ 

 • บริหารพัสดุ เครื่องจักรกลสำหรับการซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร โดยการวางแผนจัดหาให้สอดคล้องกับแผนการซ่อม การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

e-mail : 


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  


งานธุรการ   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ   

งานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี และแผนรายประจำปี

- กำหนดแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

- จัดทำแผนและบริหารจัดสรรทุนการศึกษา / อบรมข้าราชการกรมทางหลวง

- ควบคุมงบประมาณการดำเนินการในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนและโครงการนอกแผน

- ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับงานแผนตามที่ได้รับมอยหมาย

งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน

- ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบเพื่อพัฒนามาตรฐานงานฝึกอบรม

- บริหารระบบงานต่างๆ ภายในกองฝึกอบรม - บริหารระบบข้อมูลสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ติดตามข้อมูลการพัฒนาองค์กรและรายงานผลตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการวางระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

- ออกแบบพัฒนาหลักสูตร (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง

- ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ

- ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในของกองฝึกอบรม

- ติดตาม / วิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ(Competency Gap)

- การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผล และการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อนำไปจัดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาองค์รในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การรวบรวมสรุปผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวง


กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลักและสายงาน สนับสนุน

- พัฒนาความรู้ ความความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติด้านการบริหาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสายงานสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

- ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีของรัฐ

- ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุและยานพาหนะของศูนย์

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเลี้ยง ตลอดจนห้องพักทั้งที่เป็นโครงการของกรม และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

- ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และบริเวณภายใน


  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร     

- แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและจัดทำความต้องการขอรับทุนการศึกษา

- แนะแนวการศึกษาและขออนุมัติลาศึกษาต่อในและต่างประเทศ

- ติดตามรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ

- ส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและต่างประเทศ

- เสนอแนวทางการบริหารจักการความรู้ของกรมและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ(KM)

- กำหนดแนวทางให้คำปรึกษาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (LO) ของทุกหน่วยงานภายในกรม

- ดำเนินการโครงการประชุม สัมมนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

- ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้


กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น E-Learning CD-Rom

- ดำเนินการพัฒนาทรพยากรบุคคลในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning การใช้ชุดการเรียนรู้

- ติดตามประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่นำมาใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรม

- ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ - ดำเนินการเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม ได้แก่ ออกแบบ ผลิตติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้ายนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อต่างๆ รวมทั้งออกแบบจัดทำผังที่นั่งการอบรม/สถานที่

- ควบคุม ดูแล จัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง   

- ศึกษาความต้องการ แสวงหาความร่วมมือ และกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านงานทางในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินส่งเสริม เผยแพ่องค์ความรู้และวิชาชีพด้านงานทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ประสานให้ความช่วยเหลือการจัดอบรม/ประชุม/เผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- บริหารดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานทางเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

- เผยแพร่องค์คความรู้ด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อให้บริการที่ดี และสร้างความร่วมมือในสังคม เพื่อประสิทธิภาพงานทาง

- ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

- ติดตามผลการดำเนินการโครงการ


Mr.PARINYA  SAENGSUWAN

รก.วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


ประวัติการรับราชการ

3 ตุลาคม  2531

 วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 สิงหาคม  2533

 วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 ธันวาคม  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 19 กันยายน  2538

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักก่อสร้างทางที่ 4

 26 มีนาคม  2541

 วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 

 18 กันยายน  2541          

 วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม

7 สิงหาคม  2543

 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักก่อสร้างทางที่ 2

11 เมษายน  2550

 วิศวกรวิชาชีพ 9วช. สำนักก่อสร้างทางที่ 2                        

11 ธันวาคม  2551

 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ

15 ธันวาคม  2553

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3

 6 ธันวาคม  2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง 

 

 

Mr.PRAMON  SATHAPORNNANON

รก.วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม  2529

 วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ

 1 ธันวาคม  2531

 วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ

 1 มิถุนายน  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ

 22 สิงหาคม  2540

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักสำรวจและออกแบบ

 10 สิงหาคม  2541

 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

 1 ตุลาคม  2543          

 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

1 ตุลาคม  2550

 วิศวกรโยธา 9วช. สำนักทางหลวงที่ 13

11 ธันวาคม  2551

 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 13                       

31 พฤษภาคม  2555

 ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 11

2 มิถุนายน  2559

 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

 3 ตุลาคม  2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและออกแบบ) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
กรมทางหลวง