ข้อมูลทางหลวง

ป้ายแนะนำล่วงหน้า ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายหมายเลขทางหลวง
ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกสถานที่
ป้ายตำแหน่งทางข้าม ป้ายโรงพยาบาล ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางตัน
ป้ายทางเข้า-ออกทางด่วน ป้ายจุดกลับรถ ป้ายเริ่มต้นทางด่วน
(ทางหลวงพิเศษ)
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน
(ทางหลวงพิเศษ)
ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายสำหรับคนพิการ ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน
ป้ายทางหลวงเอเชีย
ป้ายสำรวจทาง ป้ายงานก่อสร้าง ป้ายคนทำงาน ป้ายเครื่องจักร
กำลังทำงาน
ป้ายทางเบี่ยงซ้าย ป้ายทางเบี่ยงขวา
ป้ายเบี่ยงเบนการจราจร
           
       
    ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ    
ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายให้รถสวน
ทางมาก่อน
ป้ายห้ามแซง ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางขวา
ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ป้ายห้ามเลี้ยวขวา ป้ายห้ามเปลี่ยน
ช่องทางเดินรถ
ไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเปลี่ยน
ช่องทางเดินรถ
ไปทางขวา
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
หรือกลับรถ
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
หรือกลับรถ
ป้ายห้าม
รถยนต์ผ่าน
ป้ายห้าม
รถบรรทุกผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถพ่วงผ่าน
ป้ายห้าม
รถยนต์สามล้อ
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถสามล้อผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานผ่าน
ป้ายห้ามล้อเลื่อน
ลากเข็นผ่าน
ป้ายห้ามรถยนต์
ที่ใช้ในการเกษตร
ผ่าน
ป้ายห้ามเกวียน
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อ และ
ล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์สามล้อ
ผ่าน
ป้ายห้าม
ใช้เสียง
ป้ายห้าม
คนผ่าน
ป้ายห้าม
จอดรถ
ป้ายห้าม
หยุดรถ
ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจำกัด
ความเร็ว
ป้ายห้ามรถ
หนักเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
กว้างเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
สูงเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
ยาวเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายให้รถเดิน
ทางเดียว
ป้ายทางเดิน
รถทางเดียว
ไปทางซ้าย
ป้ายทางเดิน
รถทางเดียว
ไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ไปทางซ้าย
หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ไปตรง
หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ไปตรง
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายวงเวียน
ป้ายช่องเดิน
รถประจำทาง
ป้ายช่องเดิน
รถมวลชน
ป้ายช่องเดิน
รถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดิน
รถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายความเร็ว
ขั้นต่ำ
       
    ป้ายสุดเขตบังคับ    
   
ป้ายทางโค้งต่าง ๆ
   
ป้ายทางแยกต่าง ๆ
ป้ายวงเวียน
ข้างหน้า
ป้ายทางแคบ
ทั้งสองด้าน
ป้ายทางแคบ
ด้านซ้าย
ป้ายทางแคบ
ด้านขวา
ป้ายสะพานแคบ ป้ายช่องจราจร
ปิดด้านซ้าย
ป้ายช่องจราจร
ปิดด้านขวา
ป้ายทางข้ามรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายทางข้ามรถไฟ
มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายทางข้ามรถไฟ
ติดทางแยก
ป้ายทางแคบ ป้ายทางลอดต่ำ
ป้ายทางขึ้น
ลาดชัน
ป้ายทางลง
ลาดชัน
ป้ายเตือน
รถกระโดด
ป้ายผิวทาง
ขรุขระ
ป้ายทางเป็นแอ่ง ป้ายทางลื่น
ป้ายผิวทางร่วน ป้ายระวัง
หินร่วง
ป้ายสะพาน
เปิดได
ป้ายให้เปลี่ยน
ช่องทางจราจร
ป้ายออกทางขนาน
ป้ายเข้าทางหลัก ป้ายทางร่วม ป้ายทางคู่
ข้างหน้า
ป้ายสิ้นสุด
ทางคู่
ป้ายจุดกลับรถ
ป้ายจุดกลับรถ ป้ายทางเดิน
รถสองทาง
ป้ายสัญญาน
จราจร
ป้ายหยุด
ข้างหน้า
ป้ายให้ทาง
ข้างหน้า
ป้ายระวัง
คนข้ามถนน
 
ป้ายโรงเรียน
ระวังเด็ก
ป้ายระวังสัตว์ ป้ายระวัง
เครื่องบินบินต่ำ
ป้ายระวังอันตราย ป้ายเขตห้ามแซง  
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ ป้ายสลับกันไป
 
ตารางรายละเอียดลักษณะผิวทาง
 
ภาค
Region
บำรุงทาง (กม.)
Under Maintenance ( Kms.)
ทางก่อสร้าง (กม.)
Construction ( Kms.)
ทางรักษาสภาพ (กม.)
Unpaved Road ( Kms.)
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
Total
(Kms.)
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
ระยะทาง
จริง
Actual Distance
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
Distance per 2 Lanes
เหนือ
North
15,324.342
18,638.697
347.347
593.861
17.664
17.664
15,689.353
19,250.222
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
North Eastern
14,680.613
18,981.952
333.526
438.858
-
-
15,014.139
19,420.810
กลาง
Central
10,720.318
17,897.992
240.256
364.892
-
-
10,960.574
18,262.884
ใต้
South
9,611.065
13,355.941
225.416
278.196
27.177
27.177
9,863.658
13,661.314
รวม
Total
50,336.338
68,874.582
1,146.545
1,675.807
44.841
44.841
51,527.724
70,595.230


สถานะข้อมูล 30 กันยายน 2559