ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

รายละเอียด เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564
      เอกสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564
      แผ่นพับเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564รายงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทางหลวง 
รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
แผนการบริหารความเสี่ยง กรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564

รายละเอียด เอกสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564

เอกสารบทสรุบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง