กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สาย อ.ปราณบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.241+708 – กม.277+000 ระยะทาง 20 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมผิวทางกว้าง 14 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 553,742,325 บาท โครงการดังกล่าวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ระยะทางรวม 52 กิโลเมตร อยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบูรณะทางเดิมที่เกิดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกการจราจรได้ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวง เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากต้องการสอบถามสภาพการจราจร สภาพเส้นทาง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โทร 0 2354 0040 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)