นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่นโยบายรัฐบาลจะช่วยเกษตรกรชาวสวนยางนั้น กรมทางหลวงจึงได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  โดยจะนำยางพารามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น อีกทั้งจะศึกษาวิจัยความเหมาะสมของการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้บนทางหลวงให้มีความปลอดภัยและคุ้มค่า ก่อนนำไปประยุกต์ใช้จริงบนทางหลวง ทั้งนี้เพื่อให้มีความคุ้มค่าสูงสุด และเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ  ล่าสุดมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ คิดค้นและพัฒนาออกแบบสูตรยางให้มีการใช้ยางพาราให้มากขึ้น และมีความคุ้มค่าสูงที่สุด โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ในการพัฒนาออกแบบสูตรยาง ในเบื้องต้นสามารถออกแบบสูตรยางที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบได้ถึง NR75% และได้ทดลองผลิตเสาหลักนำทางขนาดมาตรฐานของกรมทางหลวง พบว่าเสาหลักนำทางมีน้ำหนักเสาประมาณ 40 กิโลกรัม มียางพาราผสม 30 กิโลกรัม และเนื้อยางพาราดิบเป็นส่วนประกอบจริงประมาณ 12 กิโลกรัม ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะทดลองคุณสมบัติทางด้านต่างๆ และทดลองติดตั้งใช้จริงในทางหลวงพร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องของราคา

แต่อย่างไรก็ตาม สำนักวิจัยและพัฒนางานทางยังจะพัฒนาออกแบบสูตรยางโดยจะทดลองออกแบบสูตรยาง  ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบที่ NR80% หรือเพิ่มประมาณยางดิบที่ใช้ใน หนึ่งต้นของเสาให้มากขึ้น เพื่อทดลองว่าสามารถออกแบบสูตรยางได้หรือไม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ยางพาราให้มากที่สุด

อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่าในส่วนของงบประมาณปี 2560 กรมทางหลวงมีการใช้ปริมาณยางพาราข้นทั้งหมด 1,771 ตัน (ปริมาณยางดิบ 3,542 ตัน) คิดเป็นวงเงินทั้งโครงการ 3,253 ล้านบาท ซึ่งล่าสุด ( 30 มิถุนายน 2560) ใช้ยางพาราข้นไป 1,328 ตัน คิดเป็นวงเงินทั้งโครงการ 2,440 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75 และคาดการณ์ว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560 ในส่วนของงบประมาณปี 2561 กรมทางหลวง จะมีการใช้ปริมาณยางพาราข้นทั้งหมด 8,000 ตัน คิดเป็นวงเงินทั้งโครงการ 1,500 ล้านบาทจำแนกเป็นงานบำรุงรักษาและก่อสร้างทางหลวง จำนวน 1,171 ตันงานอุปกรณ์งานอำนวยความสะดวกงานทางและยางพาราผสมดินซีเมนต์ จำนวน 3,415 ตัน ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบและวิธีการนำยางพาราไปใช้งานทางให้มากขึ้น โดยจะใช้วัสดุยางธรรมชาติมาใช้ในงานทางมากขึ้น เพื่อช่วยการสนับสนุนชาวสวนยางพารา