ด้วยสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การขออนุญาตการกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน จัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ........... ออกตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Email address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูร่างกฎกระทรวงฯ ที่นี่