สำนักกฎหมาย กรมทางหลวง ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (ฉบับที่..) พ.ศ.......... เพื่อปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๕๘ 

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Email address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูร่างกฎกระทรวงที่นี่