ตามที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นำเสนอข้อมูลว่าชาวปากช่องบางส่วน มีความกังวลโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบางช่วงของโครงการนี้ สร้างทับลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นั้น

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง  ขอรายงานข้อเท็จจริง ดังนี้  กระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสำหรับการสร้างความเข้าใจในรูปแบบของโครงการต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรับทราบรายละเอียดปัญหาของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการและพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จำนวนรวม 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้นำแบบแปลนที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว เสนอและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมในเรื่องนี้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานจังหวัด กรมเจ้าท่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีข้อสรุปร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำลำตะคองว่า  ให้กรมทางหลวงดำเนินการปรับแก้รูปแบบการก่อสร้างโดยก่อสร้างสะพานข้ามคลองทุกจุดที่ตัดผ่าน  ซึ่งกรมทางหลวงได้เพิ่มการก่อสร้างสะพานจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 จุดเป็นการก่อสร้างสะพานจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 จุด เพื่อไม่ให้กระทบกับแนวลำน้ำลำตะคอง และยังได้ปรับลดเขตทางในบางช่วงและสร้างทางบริการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วยเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย