พิมพ์

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กระบี่ – อ.ห้วยยอด ตอน 5 แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในช่วงจังหวัดตรัง – จังหวัดกระบี่ เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเมือง กรมทางหลวงได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้เส้นทางและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณการจราจร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการคมนาคม 

การก่อสร้างทางหลวงสายนี้ เป็นการขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1000+600 – กม.1003+235 และ กม.1002+206 – กม.1016+022 เป็นช่วงสุดท้ายของเส้นทาง ระยะทางยาวประมาณ 16.45 กิโลเมตร ผิวจราจรและไหล่ทางเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต โดยแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 5.1 เมตร ขยายผิวจราจรออกไปจากศูนย์กลางคันทางเดิม ยกเว้นถนนที่อยู่ในช่วง พื้นที่ชุมชนตลาดคลองท่อมและสถานที่ราชการ ก่อสร้างและปรับปรุงให้มีผิวจราจร 8 ช่องจราจร แบบก่อสร้างกำหนดให้ก่อสร้างเต็มเขตทาง 40 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร พร้อมงานติดตั้งสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 588,804,587 บาท 

โครงการก่อสร้างดังกล่าว จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง ระหว่าง จ.กระบี่ – จ.ตรัง ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ซึ่งปริมาณการจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากนักท่องเที่ยวประเทสมาเลเซียและนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศดีขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง  ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงกระบี่ โทร 0 7561 1291 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)